Общинска администрация Средец / Република България

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

C настъпването на летния сезон и повишаване на температурата се създават предпоставки за бързо развиващи се горски и полски пожари. Със заповед на Областен управител на област Бургас периода от 01.04.2022 г. до 31.10.2022г. е определен за пожароопасен за горските територии

ОПАСНОСТ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ

Пожарите в природата са явления, които засягат горския и полски фонд, блата, мочурища, както и високите части на планините с предимно нискостеблена растителност. Те често са неконтролируеми и оказват негативно въздействие върху екосистемата. Пожарите в природата нерядко водят и до човешки жертви.

Причини за възникването им:

 • Небрежно боравене с огън и изхвърляне на горящи клечки кибрит и незагасени цигари;
 • Запалване на битови отпадъци или суха тревна растителност;
 • Техническа неизправност на машини и моторни превозни средства, работещи на полето и в гората;
 • Детска игра с огън;
 • Самозапалване на вещества и материали;
 • Природни явления (мълнии)
 • Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи;
 • Умисъл.

Как да опазим природата от пожар:

 • Не изхвърляй неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!
 • Машините и моторните превозни средства, работещи на полето и в гората, трябва да са технически изправни.
 • Паленето на огън в гората е забранено, освен на обезопасените и обозначени за това места.
 • Преди да запалиш огън на разрешените за това места, се увери, че разполагаш с вода или други средства за загасяването му, при поява на вятър и при напускане на мястото.
 • Не бива да се изхвърлят бутилки. Те могат да проявят ефекта на лупа и това да доведе до запалване на суха трева, листа или растителни остатъци.
 • Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той може да разнесе горящите частици, без да имаш възможност за навременна реакция. Силният вятър увеличава притока на кислород към огнището и подпомага развитието на пожара.
 • Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез събирането, окосяването и извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!
 • За да се предотврати самозапалване, прясното сено се складира на дебел слой само след като изсъхне.
 • За да се предотвратят пожарите, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под и около тях се оформят просеки, които периодично трябва да бъдат почиствани.
 • Абсолютно забранено е опалването на стърнищата.

Какво да правим, ако попаднем в близост до пожар в природата?

 • Ако забележиш признаци за пожар в природата (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо да оцениш обстановката – да се ориентираш за мястото на възникването му, фронтът и посоката на придвижване на огъня.
 • При опасност от усложняване на ситуацията потърси безопасен път и напусни района на пожара, в посока обратна на посоката на вятъра. Придвижвай се в близост до водоеми или водоизточници /язовири, езера, реки и потоци/.
 • След като избегнеш първоначалната опасност, по най- бързия начин подай съобщение за забелязания пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството.
 • Ако имаш информация за хора, в близост до огнището на запалване, или в района на пожара, подай бързо тази информация.
 • Ако запалването е в начална фаза, може да го потушиш с пръст, пясък и тупалки от зелени клони. Ако имаш възможност използвай вода или налична техника.
  Защити дрехите и косата си от запалване /при възможност ги намокри/, както и дихателните си пътища /с мокра тъкан или други предпазни средства/.
 • Разкажи на пристигналите на място пожарни екипи цялата информация, с която разполагаш и следвай техните указания.

ОПАСТНОСТ ОТ ПОЖАРИ В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР

В ход са дейности по прибирането на селскостопанската реколта.

С повишаването на температурите се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в полските и горски територии. Като най-чести причини за възникване на пожарите са небрежност при боравене с открит огън и техническа неизправност на селскостопанската техника.

С цел опазване на земеделските земи са изпратени писма с указания и мерки за недопускане възникване и разпространение на пожари до фирми и организации, имащи отношение по осигуряване на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания (държавни горски и ловни стопанства, управления на пътната и железопътната инфраструктура, електроразпределителни дружества, земеделски стопани, поделения на Министерството на отбраната и др.). От органите за пожарна безопасност и защита на населението ежедневно се извършват проверки по спазване на изискванията при извършване на дейности в земеделските земи, както и проверки на земеделската техника, участваща в жътвената кампания, в т.ч. зърнокомбайни и друга техника (товарни автомобили, трактори и сламопреси).

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, участващи в прибирането на селскостопанската реколта, към по-висока отговорност при изпълнение на своите дейности в/или в близост до житните масиви за недопускане възникването и разпространението на пожари. В жътвената кампания да се използва земеделска техника, която е технически изправна и оборудвана с необходимите пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

Апелираме за стриктно спазване на забраната за паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

Споделяне: