Общинска администрация Средец / Република България

Информация за изпълнението на проект „Грижа в дома в община Средец”

Община Средец изпълнява проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01, „Грижа в дома в община Средец”. Проектът се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома”, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Основната цел, която си постави Община Средец, е да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, живеещи на територията на общината. Подкрепата се изразява в предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Целевите групи, които попадат в обхвата на проекта са:

  • хора с увреждания;
  • възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
  • служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги - 28 лица, предоставящи услугата "Грижа в дома".

Със Заповед на кмета на Община Средец е определен екип за изпълнение на проекта.

В обявените срокове са получени 103 броя заявления от кандидати за потребители на услугата. Изготвени са 103 индивидуални оценки на потребностите от подкрепа. Одобрени за ползване на здравно-социални услуги по проекта са 101 лица. С всеки потребител по проекта е сключен Договор за предоставяне на здравно-социални услуги.

Назначен е персонал за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за срок от 13.03.2023г. - до 13.04.2024г.: 18 домашни помощника, координатор, технически сътрудник, 2-ма рехабилитатора, психолог,3 медицински специалиста и 2-ма шофьори.

Координаторът организира, изготвя график за работа на специалистите и извършва мониторинг на услугите.

Техническия сътрудник приема и обработва документите от кандидат-потребители и отговаря за всички досиета на потребителите.

По изготвен график домашните помощници, психолога и медицинските специалисти посещават домовете на потребителите и предоставят услуги, които са залегнали в длъжностните им характеристики.

Домашните помощници предоставят следните услуги на потребителите: почистване, придружаване до личен лекар, доставка на храна, закупуване на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите ) и др.

Рехабилитаторът извършва лечебна физкултура с цел профилактика,възстановяване или подобряване на засегнатите двигателни и други функции, лечебен масаж, раздвижване, пасивни и активни упражнения, лечения с положение.

Психологът предоставя психологическа и мотивационна подкрепа чрез консултации, подкрепящи дейности, преодоляване на затруднения в общуването и др.

Медицинските специалисти предоставят здравни услуги в дома, недублиращи тези по НЗОК - мерене на кръвно, на кръвна захар, контрол при приемане на лекарства, манипулации, връзка с личен лекар при необходимост, информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания и др.

Шофьорите осигуряват превоза на членове на екипа до адресите на потребителите.

Осигурено е работно облекло и лични предпазни средства на персонала на услугата.

Закупените материали и консумативи са предоставени на медицинските специалисти.

Проведено е обучение на 14 лица, които предоставят грижа в дома, но не притежават професионална квалификация.

Изработени са рекламни материали – плакати и флаери.

Благодарение на „Грижа в дома в община Средец“ 101 нуждаещи се жители на общината получават ежедневно присъствие и подкрепа, което със сигурност им помага да се чувстват значително по-добре.

Споделяне: