Общинска администрация Средец / Република България

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от конкурсна процедура за избор на „Стажант-одитор” в община Средец.

Днес 08.02.2022 год., комисия определена със Заповед № 38/18.01.2022г. на кмета на община Средец проведе I и II етап на конкурсна процедура за избор на „Стажант-одитор” в община Средец.

Въз основа на резултатите от оценяването на теста и проведеното интервю конкурсната комисия определи Нивяна Тодорова Петрова за спечелил конкурс за заемане на длъжността „Стажант-одитор” в общинска администрация Средец.

Споделяне: