Общинска администрация Средец / Република България

Кметът на Община Средец подписа Административен договор № BG05SFPR002-2.003-0109-C01, във връзка с реализацията на проект „Бъдеще за децата на Община Средец”.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАTA ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“.

Проектът ще се изпълнява 18 месеца, от 15.09.2023г. - до 15.03.2025 г. и е на стойност 197862,25 лева.

Основната цел на проектно предложение "Бъдеще за децата на община Средец" е намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност и благосъстоянието на деца в риск и деца от уязвими семейства на територията на общината. Целта се поставя в контекста на инициативата на ЕК "Гаранция за детето" и приоритетните мерки за предотвратяване на социалното изключване и за най-нуждаещите се деца, посредством гарантиране на достъп до ключови услуги като грижи в ранна детска възраст, образование, здравеопазване, хранене и достъп до жилища. Проектното предложение ще допринесе за постигане на целите за подобряване качеството на живот на децата от уязвими групи на Плана за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета от 14 юни 2021 година за създаване на Европейска гаранция за детето и по-конкретно намаляване на дела на децата в риск от бедност или социално изключване, разширяване на обхвата на децата от 0 до 7 години в образованието и грижи в ранна детска възраст, намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система, увеличаване на броя на децата и семействата, подкрепени чрез социални услуги за превенция.

Целевите групи, които попадат в обхвата на проекта са:

Деца в риск от социална изолация и в несигурна семейна среда на възраст от 0 до 18 г. и техните семейства в няколко компактни и маргинализирани общности: гр. Средец, селата Дебелт, Загорци, Факия, Орлинци и Драчево, както и деца - потребители на услуги за резидентна грижа в Кризисен център за деца, преживели насилие и ЦНСТ.

Планирани са широк кръг от дейности, основани на оценка и анализ на потребностите на децата и семействата, които адресират предизвикателства като превенция на ранното отпадане от образователната система, изграждане на умения за асертивно поведение, родителски умения и умения за подкрепа на детското развитие, превенция на риска за детското здраве. Проектните дейности са организирани в два компонента:

- Въвеждане и предоставяне на услуга Мобилна превантивна общностна работа, която включва картографиране и оценка на уязвимостта на деца и семейства на територията на общината, разработване и изпълнение на програми, кампании и инициативи за подобряване потенциала за социално включване на децата и техните родители/полагащи грижа възрастни.

- Изпълнение на конкретни програми и мерки за превенция на значими заболявания, подобряване на здравната култура и превенция на ранните бракове.

Очакваните резултати от изпълнението на планираните дейности са свързани с наемане, обучение и супервизия на персонал, деца в риск обхванати от различни форми на подкрепа, подобряване на ефективността на социалните услуги за деца с фокус върху превенцията, а в дългосрочен план - с намаляване на броя на децата на община Средец в риск от бедност и социално изключване.

image.png

Споделяне: