Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

Община Средец успешно реализира ДОГОВОР № РД04-118/28.04.2023г. за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ и Община Средец по проект по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд гр. Средец“

Общата стойност на проекта: 35 875,20 лева

Финансиране от Фонд „Социална закрила“: 32 287,68 лева

Финансиране от Община Средец: 3 587,52 лева

Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната социална услуга „Домашен социален патронаж”, чрез закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил.

Основни дейности по проекта са:

Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта.

Дейност 2: Провеждане на процедура по ЗОП.

Дейност 3: Доставка на МПС.

Дейност 4: Популяризиране на дейностите и целите на проекта, и финансиращата организация - Фонд „Социална закрила”.

Дейност 5: Техническо и финансово отчитане на проекта.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта

Повишаване качеството на предоставяната социална услуга, създавайки условия за намаляване разходите за нейната издръжка, чрез инвестиране в нов автомобил;

По-сигурна, бърза и навременна доставка до домовете на крайните потребители.

Подобрена работна среда и повишена мотивация на обслужващия персонал на Домашен социален патронаж гр. Средец.

Споделяне: