Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

Във връзка с изпълнение на дейностите по Споразумение за финансиране GA/BULA/2020/09 на „Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България“ (Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България. Фаза III от Подготвителното действие на ЕК) Община Средец обявява прием на документи за подбор на персонал в Детска градина „Снежанка“ гр. Средец, по утвърдена процедура за подбор.

Обща цел на проекта е да бъдат подобрени условията за предучилищно образование на деца с увреждания и обучителни затруднения.

Специфична цел на проекта е осигуряване на достъп до качествени услуги за предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни затруднения.

Дейностите на проекта ще се реализират от Детска градина „Снежанка“ гр. Средец, и ще бъдат насочени към децата записани в детската градина, в съответствие с индивидуалните нужди на всяко дете.

Целева група по проекта са децата записани в Детска градина „Снежанка“ гр. Средец и техните родители.

 1. Работодател: Община Средец
 2. Място на работа: Детска градина „Снежанка“, гр. Средец, ул.“Гочо Кънев“ № 11 – централна сграда и гр. Средец, ул. „Димитър Юруков“ № 9 – филиал
 3. Позиции за които се обявява подбор:

Ресурсен учител, код по НКПД 23525002 – 1 бр.

Логопед, код по НКПД 22666001 – ½ бр.

 1. Основни задължения:

Ресурсен учител:

1. Планиране. Подготовка на учебния и на образователно-възпитателния процес:
1.1. изготвя годишен план за дейността си;

1.2. участва в разработването на индивидуални програми за обучение и развитие на деца с обучителни трудности;

1.3. планира взаимодействието с учители, родители, социални партньори, социална среда;
1.4. участва в разработването на училищни учебни планове или на програми в детската градина;
1.5. участва в планирането на дейности в детската градина;

1.6. определя конкретните образователно-възпитателни или учебно-възпитателни цели за децата с обучителни трудности за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителя в детската градина;

1.7. съдейства за планирането на необходимите ресурси и на материално-техническата база с оглед осигуряване на качествен образователно-възпитателен (учебно-възпитателен процес) за децата, интегрирани в групата в детската градина;
1.8. планира дейностите, свързани с професионалната му квалификация, усъвършенстване и развитие;

1.9. участва в планирането на дейности, свързани с професионалната реализация на ученици с обучителни трудности

2. Осъществяване на обучението, възпитанието и подпомагането на

децата с обучителни трудности в групата в детската градина.

2.1. работи индивидуално по предметите от учебния план с детето с обучителни трудности в групата и с група деца с обучителни трудности;

2.2 работи индивидуално и групово с деца със обучителни трудности по програмите на детската градина;

2.3. организира и участва активно в комплексното педагогическо
оценяване на детето от екипа в детската градина;

2.4. създава и съдейства за поддържане в учебно-възпитателния процес
на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество между децата;
2.5. използва учебно-технически средства и материали, учебни помагала,
подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретната учебна ситуация;
3. Оценяване и отчитане на динамиката в развитието на познавателните процеси и на личността на учениците, и на постиженията им в учебно-възпитателния процес:
3.1. използва различни методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвояване на учебното съдържание съобразно възрастовите и индивидуалните особености на детето, спецификата на предметната област и конкретната учебна ситуация;

3.2. участва в оценката на развитието на познавателните процеси и на развитието на личността на детето.

4. Подпомагане на учителя в детската градина:

4.1. работи в екип и в сътрудничество с други специалисти, които подпомагат интегрираните деца );

4.2. консултира учителите по въпроси, свързани с:

а) образователните потребности, произтичащи от увреждането или нарушението;
б) участието в учебните и възпитателните дейности и в конкретната учебна и образователна ситуация;

5.Подпомагане на родителите:

5.1. запознава родителите с принципите на интегрираното обучение на деца с обучителни трудности в ученето в системата на народната просвета, с правата и задълженията им;

5.2. предлага на родителите конкретни форми и начини за самоподготовка на детето в дома;
5.3. обучава родителите да усвоят различни форми и похвати на работа с
детето, за да създадат и развият у него полезни умения за самостоятелен и независим живот;
5.4. съдейства на семейството за разширяване на социалните контакти на
детето;
5.5. съдейства за включването на родителите в различни форми на обучение – семинари, поддържащи групи, конференции;, като разяснява политиките на интегрираното обучение.

Логопед:

 1. Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата.
 2. Извършва ранно оценяване на цялостното развитие на детето за установяване на потребности от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 3. Извършва превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата и др., след запознаване на родителите със значението на превенцията и получаване на тяхното информирано съгласие.
 4. Оценява речевите и езиковите особености на децата с цел определяне естеството на комуникативните нарушения.
 5. Провежда логопедични тестове или изследвания чрез използване на стандартизирани диагностични инструменти и оборудване.
 6. Интерпретира резултатите от проведените стандартизирани тестове и изследвания и определя подходящи форми на корекционна и терапевтична работа.
 7. Прилага програми за познавателно и езиково развитие.
 8. Извършва логопедичната превенция на комуникативните нарушения и обучителни трудности, определя потребностите на децата от логопедична работа.
 9. Извършва логопедичната диагностика на комуникативните нарушения – диагностика при нарушения на говора, невропсихологична диагностика на входно и изходно равнище на деца от 3 до 6 години, диагностика на езиковата компетентност на деца от 3 до 6 години.
 10. Извършва терапевтичната дейност при установени индикации за комуникативни нарушения, като изготвя на индивидуални терапевтични планове, провежда терапевтична дейност с деца с комуникативни нарушения.
 11. Извършва консултативната дейност, като консултира учителите за особеностите и потребностите на деца с комуникативни нарушения и предоставя методическа подкрепа при работата с деца с комуникативни нарушения, консултира, подкрепя и мотивира родителите на децата с комуникативни нарушения за активно участие в логопедичния процес.
 12. Планира, ръководи или участва в програми за консултиране, наблюдение и възстановяване на речта, както и в програми за превенция и корекция на комуникативни нарушения.
 13. Планира и провежда терапия по адаптивни програми за деца с комуникативни нарушения при физически увреждания.
 14. Проследява и подкрепя напредъка в индивидуалното комуникативно развитие на децата, консултира учителите и родителите им за спецификата на работа с тях.
 15. Консултира родители на деца с комуникативни нарушения и при необходимост ги насочва към допълнителни медицински или образователни услуги.
 16. Участва в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва оценка на индивидуалните потребности на дете за предоставяне на подкрепа за личностно развитие.
 17. Участва в планирането и провеждането на форми на вътрешно институционалната квалификация, включително и споделяне на добри практики.
 18. Води необходимата документация (дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие, амбулаторен дневник, речеви карти, индивидуални тетрадки и др.).
 19. Не разпространява информация за децата от персонален характер, която би могла да наруши правата на детето и човешките права.
 20. Участва в работата на педагогическия съвет, както и в различни организационни и методически форми и мероприятия, свързани с дейността на институцията.
 21. Спазва етичния кодекс на работещите с деца.
 22. Съблюдава професионалната и колегиална етика.
 23. Сътрудничи с други педагогически специалисти за споделяне на идеи по прилагане на педагогически практики и професионално подпомагане в процеса на обучение и възпитание на децата.
 24. Незабавно информира дирекция „Социално подпомагане“/отдел „Закрила на детето“, Държавна агенция за закрила на детето, Министерство на вътрешните работи в случай, че узнае за дете, което се нуждае от закрила по повод изпълнение на служебните си задължения, дори и да е обвързано с професионална тайна.

Изисквания за заемане на длъжностите.

За длъжност ресурсен учител:

 • Висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалността “специална педагогика” или по друга специалност с професионална квалификация “учител” и/или допълнителна квалификация по специална педагогика;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Професионален опит в образователната сфера, и познаване на основните законови и подзаконови нормативни актове в сферата на образованието се счита за предимство;
 • Комуникативни умения;
 • Умение за работа в екип. Умения за организиране ежедневната работа на екип.
 • Лични качества

- мотивация за работа в сферата на образованието;

- проакивност, организираност

- способности за научаване на нови подходи и методи на работа

- изграждане на позитивни и контруктивни делови отношения с парньорите по проекта, общността в която се работи и включените деца и родители

 • Умения за работа с Microsoft office, офис техника;

За длъжност логопед:

 • Висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалността “логопедия”;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Трудов опит се счита за предимство; опит в образователна, социална, или здравна сфера, е предимство;
 • Комуникативни умения;
 • Умение за работа в екип. Умения за организиране ежедневната работа на екип.
 • Лични качества
 • - мотивация за работа в сферата на образованието;
 • - проакивност, организираност
 • - способности за научаване на нови подходи и методи на работа
 • - изграждане на позитивни и контруктивни делови отношения с парньорите по проекта, общността в която се работи и включените деца и родители
 • Умения за работа с Microsoft office, офис техника;

 1. Срок на трудовия договора: С одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори с продължителност до 30.06.2022 година от датата на подписване.

 1. Работно време:

За ресурсен учител пълен работен ден – 8 часа.

За логопед непълен работен ден – 4 часа

 1. Срок, място и начин за подаване на документи: Документите могат да се подават в деловодството на Община Средец на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, всеки работен ден (понеделник – петък) от 9.00 до 16.00 часа в срока до 21.09.2021г. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

 1. Етапи на подбора:

Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва на два етапа:

Първи етап – проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания.

Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на входа на сградата на Община Средец.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 28.09.2021г. от 10:00 часа в сградата на Община Средец, етаж І, Зала № 1.

Списък на одобрените кандидати, с които ще се сключи трудов договор ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на входа на сградата на Община Средец.

 1. Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

 • заявление (по образец);
 • автобиография (по образец);
 • декларация за даване на съгласие по Регламент (ЕС) 2016/679 (по образец);
 • копие от документи за придобита образователна степен (диплома);
 • копие от документи, удостоверяващи професионалния опит (трудова или служебна книжка);
 • копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти;
 • документ за самоличност (представя се за справка подаване на документите за кандидатстване).

Ресурси
Споделяне: