Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

Община гр.Средец, дирекция “УТСБКС” на осн. чл.128, ал.1 от ЗУТ ,обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ , че е изработен подробен устройствен застроителен план( ПУП–ПЗ) за поз.имот с идентификатор № 65560.57.19, трайно предназначение на територията–земеделска, с площ 4502 кв.м., в м. « Старата кория», с НТП « нива», категория – 9 по КК на землището на село Светлина, община Средец– за определяне на начина на застрояване на имота за обект « Селскостопанска сграда за съхранение на селскотопанска продукция». Имотът е собственост на Диян Пенчев Атанасов с н.акт №70, том 8, рег.№2202, дело №1051/ 07.11.2013 год.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник, заинтересованите могат да се запознаят с проекта( Община Средец, стая №110, ет.1) и да направят писмени предложения и възражения по него, ако има такива, пред Общинска администрация.

От Общината:

Споделяне: