Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

На основание Решение № 678 от 21 декември 2022 година на Общински съвет и заповед № 25 / 10.01.2023 г. на кмета на общината, Общински съвет - Средец обявява конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец, както следва:

I. Открива процедура за избор на управител и възлагане на управлението на „МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец чрез провеждане на конкурс.

­­II. Изисквания към кандидатите:

1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

2. Да имат най-малко пет години професионален стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІІ. Необходими документи, място и срок на подаване.

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

- плик №1 съдържа:

1. Заявление;

2. Автобиография;

3. Диплом за завършено образование – копие;

4. Диплом за придобита основна специалност – копие;

5. Свидетелство за придобита квалификационна степен „Здравен мениджмънт”;

6. Копие от трудова книжка;

7. Свидетелство за съдимост в срок на валидност;

- плик №2 съдържа:

Писмена разработка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Информация и данни, необходими за подготовката на писмената разработка, относно структура, бюджет, численост и щатно разписание се получават в счетоводството на съответното лечебно заведение.

Плик №1 и Плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Документите се подават лично или чрез надлежно упълномощено лице в деловодството на Община Средец в срок до 30-дни от публикуването на обявата за конкурса.

ІV. Конкурсът ще се проведе в първия присъствен ден след крайния срок за получаване на заявленията за участие от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет, стая №105.

Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва:

 • Отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати и проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите.
 • Представяне от допуснатите до втория етап кандидати на програма за развитие и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и оценяване в съответствие с критериите за оценка. До събеседване се отпускат кандидатите, получили оценка не по-ниска от много добър 4,50 по шестобалната система.
 • Събеседване с допуснатите кандидати.

V. Критерии за оценка:

- Критерии за оценка на програма за развитие и дейността на лечебното заведение:

 • Съответствие на програмите с нормативната уредба;
 • Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;
 • Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
 • Съответствие на разработената програма с обективното състояние на лечебното заведение;
 • Логическа структура на програмата за развитие и дейността на лечебното заведение.
 • Критерии за оценка от събеседването:
 • Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
 • Степен на познаване на нормативна уредба в областта на здравеопазването;
 • Приоритети и виждания за финансовата политика на дружеството. Източници на финансиране;
 • Комуникативни, управленски и организационни способности;
 • Проверка на способност за обективна преценка и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

При промяна в датата, часа и мястото за провеждане на конкурса, кандидатите ще бъдат своевременно уведомени.

Общодостъпно място, на което се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в Общинска администрация гр. Средец и на електронната страница на Община Средец - http://sredets.bg/

Информация относно темата и предмета на събеседването – всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Общинска администрация, ет.1, стая 106, Председател на Общински съвет, тел. 05551 77 32.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Споделяне: