Общинска администрация Средец / Република България

Обявление за обсъждане на проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2022 година

На основание чл. 59, ал. 1, във връзка с чл. 62, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за планирането на социалните услуги на заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2022 г. Предложенията се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: [email protected]

П Р О Е К Т З А Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 60 и чл. 61 от Наредбата за планирането на социалните услуги, чл. 25. ал.1 и ал.2, т.1, т.5, т.9, т.11 от Закона за социалните услуги, Общински съвет Средец:

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет Средец приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Средец за 2022 година.

ВНОСТИТЕЛ:

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ,

Мотиви за приемане на Годишен план за социалните услуги в община Средец за 2022г.:

 1. Причини, налагащи приемането на Годишен план за социалните услуги за 2022г.

Годишният план за развитие на социалните услуги за 2022 година в община Средец е разработен в съответствие със заложените приоритети, цели, мерки и действия в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Средец и съобразен с всички изисквания, заложени в Наредба за планирането на социалните услуги, Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането на закона за социалните услуги.

Планът е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. Законовата рамка е предвидена в чл. 38, ал. 1 от Закона за социалните услуги. Общинският съвет приема годишен план за социалните услуги, който включва планирането на социалните услуги съгласно Националната карта на социалните услуги и планирането на социалните услуги, които се финансират от общинския бюджет.

Годишният план за развитие на социалните услуги в община Средец се приема ежегодно и съдържа дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.

Условията и редът за планиране, разкриване, предоставяне и закриване на социални услуги се определят с правилника за прилагане на закона.

 1. Целите, които се поставят:

Запазване на мрежата от социални услуги в Община Средец за подкрепа на уязвимите семейства и деца; лица с трайни увреждания и техните семейства; лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, с цел повишаване качеството им на живот и възможностите за социалното им включване.

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на социалните услуги за 2022 г.:

Проектът на Годишен план за социалните услуги за 2022 г. не изисква допълнителни средства освен утвърдените в бюджета.

 1. Очаквани резултати:
 • Разширяване на програмите, които предлагат почасови грижи в домашна среда:
 • Личен асистент за хората с увреждания с определена чужда помощ;
 • Асистентска подкрепа.

 • Информиране и консултиране за наличните форми на социално подпомагане и подкрепа, достъп до административни услуги.
 • Работа с родители на деца от уязвимите групи за промяна на нагласите по отношение на образованието, насилието и отпадане от училище.
 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2022 г. е съобразен с актовете на правото на Европейския съюз.

Споделяне: