Общинска администрация Средец / Република България

Обявление за подбор

Във връзка с изпълнението на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С05, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, и утвърдена от кмета на Община Средец „Процедура за подбор на персонал“,

Община Средец

кани потенциални кандидати за участие в конкурс за подбор на персонал за Услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина““ в Общностен център

за следните длъжности:

1. Медицинска сестра 1 бр

2. Психолог– 1 бр.

3. Акушерка – 1 бр.

4. Социален работник – 2 бр.

5. Медиатор – 2 бр.

Цели на проекта:

1. Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в Община Средец, чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Специфични цели:

 • Ограничаване на предаването на бедността между поколенията в Община Средец;
 • Подобряване готовността на децата за включване в образователната система;
 • Подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители;
 • Подобряване на здравното, физическото и психомоторно развитие на бебетата и децата и превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчно грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст;
 • Повишаване общото благосъстояние на децата;
 • Разширяване на обхвата на услугите свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години и техните семейства;
 • Подобрена училищна готовност на децата от семействата с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години.

Основните целеви групи на проекта са:

 • Семейства с деца от 0 до 7 години, включително с увреждания;
 • Деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства;
 • Деца от 0 до 7 години, включително с увреждания , настанени в специализирани институции и техните семейства;
 • Деца и възрастни в риск.

Услугите „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ ще предоставят пакет от интегрирани здравни, социални и образователни услуги на грижа за родители и деца от уязвими групи и поставят в центъра семейството, като неделимо цяло.

1. Медицинска сестра – 1 бр.

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 120 часа за целия период на договора

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

 • да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра/фелдшер;
 • да имат професионален опит не по-малък от 3 години в областта на здравните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Средец, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;
 • да познават спецификата на социалната работа и здравна дейност с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, жертви на насилие; деца, отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи в специализирани институции; деца, живеещи във високо рискови общности; родители, при които има риск от изоставяне на детето; деца с увреждане и техните родители и др.;
 • Опит в работа с хора с увреждания;
 • Опит в изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз;
 • Умения за работа с офис техника и документи.

2. Профил на длъжността:

За Услуга "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения":

 • Организиране на Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г. в Общностния център;

За Услуга „Семейно консултиране и подкрепа”:

 • Организиране на Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст /Групови и индивидуални сесии за семейно планиране; Консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижи за своите деца/;
 • Организиране на семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години /Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г.; Консултиране и подкрепа (индивидуално и групово; Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда/.

За Услуга "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина":

 • Мобилна работа за издирване на деца, непосещаващи детска градина;
 • Групова работа с деца и родители на деца;
 • Индивидуална работа с деца и родители на деца;

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време – почасово.

II. Психолог– 1 бр.

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 450 часа за целия период на договора

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1. Основни изисквания

 • Да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”;“Философия“;
 • Да имат професионален опит не по-малък от 3 година в областта на социалните, здравните или образователните дейности;
 • Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги и предучилищната подготовка;
 • Да притежават компютърна грамотност;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • Да познават местните уязвими общности в община Средец, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи.
 • Работа в социалната/ образователната сфера и/или с хора с увреждания е предимство;
 • Опит в изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз;
 • Умения за работа с офис техника и документи

2. Профил на длъжността:

 • Идентифициране на потребители на услугите и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете;
 • Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата и родителите от целевите групи по проекта и насочване към подходящите за тях услуги/дейности по проекта, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете;
 • Разработване на програми и обучителни материали в рамките на своята компетентност за провеждане на групова работа с бъдещи родители, родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г. и родители на деца от 3 до 7 г.;
 • Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на бъдещи родители, на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 години и общи групови сесии за родители и бъдещи родители, съгласно своята компетентност;
 • Провеждане на групови и индивидуални сесии за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години относно особеностите на психичното развитие на децата на тази възраст;
 • Посещения в домовете на потребителите и предоставяне на разработени обучителни и информационни материали;
 • Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с родители и техните деца, съвместно с други специалисти, участващи в предоставянето на услугите;
 • Провеждане на наблюдения, анкети, разговори и беседи за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите и при необходимост изготвяне на психологични характеристики на децата;
 • Насочване и консултиране на родителите относно съществуващи възможности за подобряване на състоянието на децата, както и за подходящи професионалисти, ако е необходимо;
 • Провеждане на срещи с родителите относно обсъждане на подходящи варианти и методи за работа с децата им, целящи постигане на максимални резултати за подобряване на училищната им готовност;

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време – почасово.

III. Акушерка – 1 бр.

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 120 часа за целия период на договора

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

 • Да имат образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „акушерка” „фелдшер“;
 • Да имат професионален опит не по-малък от 3 години по специалността;
 • Да имат опит в директна работа с деца от 0 до 3 години;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в работа с деца с увреждания;
 • Да познават спецификата на здравната дейност с деца с увреждания и техните семейства и др.
 • Практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • Познаване спецификата на работата с различни уязвими групи;
 • Опит в изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз
 • Умения за работа офис техника и документи

2. Профил на длъжността:

 • Повишаването на знанията и уменията на бъдещите родители, както във връзка с особеностите на раждането, така и във връзка с нуждите на новороденото и необходимата подходяща семейна среда за отглеждане на детето
 • Посещения в домовете с цел информиране и консултиране на родители на новородени деца с увреждане или проблеми в развитието;
 • Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;
 • Разработване и прилагане на подходящи планове за индивидуална грижа, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
 • Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени обучителни и информационни материали;
 • Съдейства на педиатъра и гинеколога за предоставяне на услуги за семейно консултиране за семейно планиране, развитие на деца с увреждане или проблеми в развитието в Центъра.

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време – почасово.

IV. Социален работник – 2 бр.

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 830 часа за целия период на договора за всеки от социалните работници .

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

 • Да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности;
 • Да имат професионален опит не по-малък от 3 години в областта на социалните, здравните или образователните дейности;
 • Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравната грижа за деца и предучилищната подготовка;
 • Да притежават компютърна грамотност;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • Да познават местните уязвими общности в община Средец, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;
 • Да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи.
 • Опит в работа в социалната сфера и/или с хора с увреждания е предимство;
 • Опит в изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз
 • Умения за работа офис техника и документи

2. Профил на длъжността:

 • Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта за деца от 0 до 3 години и техните родители и бъдещи родители и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете;
 • Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова работа с бъдещи родители и родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г.;
 • Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на бъдещи родители, на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 години и съвместни групи за родители и бъдещи родители;
 • Изготвяне на графиците за провеждане на групова и индивидуална работа в услугите за деца от 0 до 3 години и техните родители, както и за работата на терен;
 • Посещения в домовете на потребителите и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 • Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с родители и техните деца, съвместно с други специалисти, участващи в предоставянето на съответните услуги;
 • Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 • Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности, в които участва;

3.Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време – почасово.

V. Медиатор – 2 бр;

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 620 часа за целия период на договора за всеки от медиаторите.

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

 • да имат завършено основно/средно образование;
 • да имат професионален опит минимум 1 година по сходна или друга дейност;
 • да познават местните уязвими общности в община Средец, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
 • да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

2. Профил на длъжността:

• Провеждане работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;

• Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;

•Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;

• Съдействие за провеждане на информационни срещи и мотивиране за включване в услугата „ Семейно консултиране и подкрепа “;

• При необходимост подпомагане на груповата и индивидуалната работа на останалите специалисти в услугата;

• Участие в екипни срещи за изготвяне, актуализация, оценка и планиране: оценки на възможностите, оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;

•Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите под ръководството на социалния работник в услугата.

3.Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време – почасово.

4. Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересуваните кандидати следва да подадат документи за кандидатстване в срок до 17.00 ч. на 20.12.2021 г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Средец на адрес: пл. „България“ № 8, всеки работен ден (понеделник – петък) от 9.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

 1. Етапи на подбора:

Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва на два етапа:

 1. Първи етап: Подбор по документи.

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец на 22. 12. 2021 г.

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

2.Втори етап: Провеждане на структурирано интервю с допуснатите кандидати

Чрез структурираното интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца с увреждания, осигуряване на грижа в среда, близка до семейната и взаимодействие с близки и роднини на децата с увреждания и личностните качества.

Оценяване и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Средец .

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, съгласно Кодекса на труда с продължителност до 12 месеца от датата на подписване на договора.

 1. Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

- заявление (по образец) ;

- автобиография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит (по образец);

- копие от документи за придобита образователна степен /диплома/, квалификация, сертификати;

- копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

- /свидетелство за съдимост и медицинско се подават само от одобрените кандидати за сключване на договор/.

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти документи.

 1. Място за изпълнение на длъжността:

Общностен център за деца и семейства – гр. Средец, ул. „Гочо Кънев” № 11 и мобилна работа в населените места на общината

Кмет на Община Средец: /п/

Инж. Иван Жабов

Ресурси
Споделяне: