Общинска администрация Средец / Република България

Обявление за подбор

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”, процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. ще проведе подбор на персонал за длъжността:

Рехабилитатор - 1 бр. на четири часов работен ден.

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимална образователна квалификационна степен: висше образование с образователно-квалификационна степен: магистър, бакалавър или специалист със специалност рехабилитация или кинезитерапия.

Професионален опит - Професионален опит е предимство.

Опит при изпълнение на проекти - предимство.

Допълнителна квалификация – опит за работа в екип.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

  1. Извършва рехабилитационни услуги включващи - лечебна физкултура, лечебен масаж, раздвижване, пасивни и активни упражнения, лечения с положение мобилно по домовете на потребителите.
  2. Води необходимата документация и отчетност по проекта.

Задълженията на обявената длъжност са подробно описани в длъжностна характеристика, с която кандидатите могат да се запознаят.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец” по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. Трудовият договор е за определен срок.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 Заявление-декларация за участие в подбора /по образец/;

 Документ за самоличност /за справка/;

 Автобиография /по образец/;

 Копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;

 Копие от диплома за завършено образование;

Кандидатът може да представи и други приложими документи.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник в Община Средец, пл. „България” № 8, етаж партерен, деловодство в срок от 03.11.2023г. - до 16.00 часа на 09.11.2023 г.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Средец.

Подборът протича в два етапа: първи етап – проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, втори етап - интервю с допуснатите кандидати. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на входа на сградата на община Средец на 10 ноември 2023 г.

Интервюто с допуснатите кандидати за длъжността Рехабилитатор ще се проведе на 13.11.2023 г. от 10,00 часа в гр. Средец, ул. Братя Миладинови» № 4, етаж ІІ.

Списък с класираните кандидати, ще бъде обявен на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на входа на сградата на община Средец на 14 ноември 2023г.

Ресурси
Споделяне: