Общинска администрация Средец / Република България

Обявление за подбор

Във връзка с изпълнение на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С05, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, и утвърдена от кмета на Община Средец „Процедура за подбор на персонал“,

Община Средец

кани потенциални кандидати за участие в конкурс за подбор на персонал за Услуги „Ранна интервенция на уврежданията“ в Общностен център

за следните длъжности:

1. социален работник – 1 бр.

2. логопед – 1 бр.

3. рехабилитатор – 1 бр.

4. психолог – 1 бр.

5. медиатор/ родител – експерт от опит/ – 1 бр;

Цели на проекта:

1. Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в Община Средец, чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Специфични цели:

 • Ограничаване предаването на бедността между поколенията в Община Средец;
 • Подобряване готовността на децата за включване в образователната система;
 • Подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители;
 • Подобряване на здравното, физическото и психомоторно развитие на бебетата и децата и превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчно грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст;
 • Повишаване общото благосъстояние на децата;
 • Разширяване на обхвата на услугите свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години и техните семейства;
 • Подобрена училищна готовност на децата от семействата с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години.

Основните целеви групи на проекта са:

 • Семейства с деца от 0 до 7 години, включително с увреждания;
 • Деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства;
 • Деца от 0 до 7 години, включително с увреждания , настанени в специализирани институции и техните семейства;
 • Деца и възрастни в риск.

Услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ е насочена към малки деца с изоставане в развитието, увреждания, атипично поведение,емоционални и социални затруднения. Чрез система от професионални услуги, ще се подпомогнат децата да достигнат пълния си потенциал.

1. Социален работник – 1 бр.

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 830 часа за целия период на договора

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания:

 • Да са физически лица;
 • Да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Социални дейности;
 • Да имат професионален опит не по-малък от 3 години в областта социалните или здравните дейности;
 • Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето и социалните услуги;
 • Да притежават компютърна грамотност;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • Опит в работа в социалната сфера и/или с хора с увреждания ;
 • Практически опит в работа с деца с увреждания и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца с увреждания, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца с увреждания;
 • Да познават спецификата на социалната работа с деца с увреждания и техните родители и др;
 • Опит в изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз;
 • Умения за работа с офис техника и документи;

2. Профил на длъжността:

 • Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата и родителите от целевите групи, мотивиране за включване и насочване към подходящите за тях дейности от услугата за ранна интервенция, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
 • Организиране на провеждането на групова работа с родителите на децата с проблеми в развитието;
 • Индивидуално и групово консултиране на родители относно правата на децата и семействата с увреждания, предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 • Координация на разработването и съгласуването на индивидуалните планове за работа с децата и семействата;
 • Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане съгласно индивидуалния им план;
 • Координация на събирането на информация за процесите, свързани с наблюдение и оценка на услугата, както и анализирането й;
 • Провеждане на наблюдения, анкети, разговори и беседи за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите;
 • Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете и семейство, включени в услугата и създаване и поддържане на база данни относно всички потребители по отделните дейности и предоставените им услуги.

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време – почасово.

II. Логопед – 1 бр.

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 960 часа за целия период на договора

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания:

 • Да имат висше образование – логопед, завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление специална педагогика - специален педагог – логопед, дефектолог;
 • Да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на образователните или социалните дейности;
 • Да познават нормативната уредба в областта на предучилищната подготовка, закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;
 • Да притежават компютърна грамотност;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • Работа с деца със специални образователни потребности;
 • Практически опит в работа с деца с увреждания;
 • Да познават спецификата на социалната работа, здравната дейност и педагогическата работа с деца с увреждания и техните семейства и др.;
 • Практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • Познаване спецификата на работата с различни уязвими групи;
 • Опит в изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз;
 • Умения за работа с офис техника и документи.

2. Профил на длъжността:

 • Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им и насочва към подходящите за тях дейности от услугата за ранна интервенция, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им ;
 • Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
 • Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси за подпомагане на говорното развитие на детето им;
 • Предоставя логопедични услуги за деца в Центъра;
 • Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата;
 • Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
 • Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
 • Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на обучителни и информационни материали;
 • Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи и създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги.

3.Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време – почасово.

III. Рехабилитатор – 1 бр.

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 920 часа за целия период на договора

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

 • Да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Медицинска рехабилитация”;
 • Да имат професионален опит не по-малък от 2 години по специалността;
 • Да имат опит в директна работа с деца;
 • Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;
 • Да притежават компютърна грамотност;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в работа с деца с увреждания;
 • Да познават спецификата на здравната дейност с деца с увреждания и техните семейства;
 • Практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • Познаване спецификата на работата с различни уязвими групи;
 • Опит в изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз;
 • Умения за работа с офис техника и документи.

2. Профил на длъжността:

 • Разработване на рехабилитационни програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;
 • Разработване и прилагане на подходящи планове за рехабилитационни намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
 • Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени обучителни и информационни материали;
 • Предоставя услуги за двигателно развитие на деца с увреждане или проблеми в развитието в Центъра.

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време – почасово.

IV. Психолог – 1 бр.

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 480 часа за целия период на договора

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

 • Да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”; „Философия“;
 • Да имат професионален опит не по-малък от 3 година в областта на здравните, образователните или социалните дейности;
 • Да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца, закрилата на детето, социалните услуги и предучилищната подготовка;
 • Да притежават компютърна грамотност;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в работа с деца с увреждания и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца с увреждания, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца с увреждания;
 • Да познават спецификата на социалната и педагогическата работа с деца с увреждания и техните родители и др.;
 • Работа в социалната/ образователната сфера и/или с хора с увреждания;
 • Опит в изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз
 • Умения за работа с офис техника и документи

2. Профил на длъжността:

 • Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата и родителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях дейности от услугата за ранна интервенция, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
 • Предоставяне на информация на семейството за диагнозата, потребностите и състоянието на детето и провеждане на срещи с родителите за обсъждане на подходящи варианти и методи за работа с децата им, целящи постигане на максимални резултати;
 • Оказване на подкрепа на родителите, за да разберат влиянието на диагнозата на детето върху неговото развитие и за да се справят с емоционалното влияние след поставяне на диагнозата;
 • Изготвяне на психологични характеристики на децата и изследване на психичното развитие на всяко дете, насочено към услугата;
 • Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане съгласно индивидуалния им план;
 • Разработване и прилагане на подходящи планове за психологически намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
 • Провеждане на необходимите психологически изследвания, използвайки формални и неформални методи на изследване на деца, които ползват услугата;
 • Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители във връзка с психомоторното развитие на децата им;
 • Провеждане на наблюдения, анкети, разговори и беседи за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите;
 • Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете и семейство, на което е предоставена подкрепа от психолога, и създаване и поддържане на база данни относно всички потребители по отделните дейности и предоставените им услуги.

3.Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време – почасово.

V. Медиатор - родител – експерт от опит – 1 бр.;

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 960 часа за целия период на договора

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

 • Да имат завършено основно/средно образование;
 • Да имат професионален опит минимум 1 година по сходна или друга дейност;
 • Да познават местните уязвими общности в община Средец, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
 • Да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • Познаване на спецификата на работата с различни уязвими групи.

2. Профил на длъжността:

• Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;

•Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;

• Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;

• Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“;

• При необходимост подпомагане на груповата и индивидуалната работа на останалите специалисти в услугата;

• Участие в екипни срещи за изготвяне, актуализация, оценка и планиране: оценки на възможностите, оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;

• Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите под ръководството на социалния работник в услугата.

3.Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време – почасово.

4. Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересуваните кандидати следва да подадат документи за кандидатстване в срок до 17.00 ч. на 20.12.2021 г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Средец на адрес: пл. „България“ № 8, всеки работен ден (понеделник – петък) от 9.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

 1. Етапи на подбора:

Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва на два етапа:

 1. Първи етап: Подбор по документи.

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец на 22. 12. 2021 г.

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

2.Втори етап: Провеждане на структурирано интервю с допуснатите кандидати

Чрез структурираното интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца с увреждания, осигуряване на грижа в среда, близка до семейната и взаимодействие с близки и роднини на децата с увреждания и личностните качества.

Оценяване и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Средец.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, съгласно Кодекса на труда с продължителност до 12 месеца от датата на подписване на договора.

 1. Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

- заявление (по образец) ;

- автобиография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит (по образец);

- копие от документи за придобита образователна степен /диплома/, квалификация, сертификати;

- копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

- /свидетелство за съдимост и медицинско се подават само от одобрените кандидати за сключване на договор/.

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти документи.

 1. Място за изпълнение на длъжността:

Общностен център за деца и семейства – гр. Средец, ул. „Гочо Кънев” № 11 и мобилна работа в населените места на общината

Кмет на Община Средец:/п/

Инж. Иван Жабов

Ресурси
Споделяне: