Общинска администрация Средец / Република България

Обявление за подбор

Във връзка с изпълнение на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С05, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, и утвърдена от кмета на Община Средец „Процедура за подбор на персонал“, представяме следното

Община Средец

кани потенциални кандидати за участие в конкурс за подбор на персонал за Услуга „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ в Общностен център

за следните длъжности:

1. медицинска сестра – 1 бр.

2. медиатор – 1 бр

Цели на проекта:

1. Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в Община Средец, чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Специфични цели:

 • Ограничаване на предаването на бедността между поколенията в Община Средец;
 • Подобряване готовността на децата за включване в образователната система;
 • Подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители;
 • Подобряване на здравното, физическото и психомоторно развитие на бебетата и децата и превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчно грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст;
 • Повишаване общото благосъстояние на децата;
 • Разширяване на обхвата на услугите свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години и техните семейства;
 • Подобрена училищна готовност на децата от семействата с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години.

Основните целеви групи на проекта са:

 • Семейства с деца от 0 до 7 години, включително с увреждания;
 • Деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства;
 • Деца от 0 до 7 години, включително с увреждания , настанени в специализирани институции и техните семейства;
 • Деца и възрастни в риск.

Услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ цели редовно наблюдение на здравното, физическо и психомоторно развитие на бебетата и децата. Превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчно грижи в семейството и други рискове в ранната детска възраст.

 1. Медицинска сестра – 1 бр.

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 700 часа за целия период на договора

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

 • Да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование медицинска сестра/ фелдшер,;
 • Да имат професионален опит не по-малък от 3 години в областта на здравните дейности;
 • Да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;
 • Да притежават компютърна грамотност;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • Да познават местните уязвими общности в община Средец, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;
 • Да познават спецификата на социалната работа и здравна дейност с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, жертви на насилие; деца, отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи в специализирани институции; деца, живеещи във високо рискови общности; родители, при които има риск от изоставяне на детето; деца с увреждане и техните родители и др.;
 • Опит в изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз;
 • Умения за работа офис техника и документи.

2. Профил на длъжността:

• Идентифициране на потребители на услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” и мотивиране за включване на потребители, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с педиатър и медиатор;

• Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители с деца от 0 до 7 години под прякото наблюдение на педиатър;

• Подпомагане на дейността на педиатъра при осъществяването на консултативни прегледи на децата, като работи под негово ръководство;

• Разработване на информационни материали за родителите;

• Провеждане на здравно консултиране на родителите на деца от 0 до 7 години, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали на здравна тематика;

• Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги.

 1. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време – почасово.

II. Медиатор – 1 бр.

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 960 часа за целия период на договора

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

 • Да имат завършено основно/средно образование;
 • Да имат професионален опит минимум 1 година по сходна или друга дейност;
 • Да познават местните уязвими общности в община Средец, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
 • Да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • Познаване на спецификата на работата с различни уязвими групи.

2. Профил на длъжността:

• Провеждане на работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество в сътрудничество с медицинската сестра и педиатъра;

• Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;

• Работа със семейството по отношение на мотивиране за редовно посещение на Центъра;

• Разпространение на образователни и информационни здравни материали сред целевите групи и рискови общности;

• Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне на и мотивиране за включване в услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”;

• Насочване и/или придружаване на потребители до услугата или други здравни институции и организации в общината по препоръка на педиатъра в услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;

• Съпровождане на родители и деца до други услуги по препоръка на педиатъра в услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”;

3.Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време – почасово.

4. Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересуваните кандидати следва да подадат документи за кандидатстване в срок до 17.00 ч. на 20.12.2021 г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Средец на адрес: пл. „България“ № 8, всеки работен ден (понеделник – петък) от 9.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

 1. Етапи на подбора:

Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва на два етапа:

 1. Първи етап: Подбор по документи.

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец на 22. 12. 2021 г.

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

2.Втори етап: Провеждане на структурирано интервю с допуснатите кандидати

Чрез структурираното интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца с увреждания, осигуряване на грижа към децата, взаимодействие с близки и роднини на децата с увреждания и личностните качества.

Оценяване и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Средец.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, съгласно Кодекса на труда с продължителност до 12 месеца от датата на подписване на договора.

 1. Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

- заявление (по образец) ;

- автобиография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит (по образец);

- копие от документи за придобита образователна степен /диплома/, квалификация, сертификати;

- копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

- /свидетелство за съдимост и медицинско се подават само от одобрените кандидати за сключване на договор/.

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти документи.

 1. Място за изпълнение на длъжността:

Общностен център за деца и семейства – гр. Средец, ул. „Гочо Кънев” № 11 и мобилна работа в населените места на общината

Кмет на Община Средец:/п/

Инж. Иван Жабов

Ресурси
Споделяне: