Общинска администрация Средец / Република България

Обявление за подбор

Във връзка с изпълнение на проектБЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С05, по процедура за дирекно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, и утвърдена от кмета на Община Средец „Процедура за подбор на персонал“,

Община Средец

кани потенциални кандидати за участие в конкурс за подбор на персонал за управление и функциониране на услугите в Общностен център за следните длъжности:

 1. Ръководител на Центъра;
 2. Домакин;
 3. Хигиенист;

Цели на проекта:

1. Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в Община Средец, чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Специфични цели:

 • Ограничаване предаването на бедността между поколенията в Община Средец;
 • Подобряване готовността на децата за включване в образователната система;
 • Подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители;
 • Подобряване на здравното, физическото и психомоторно развитие на бебетата и децата и превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчно грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст;
 • Повишаване общото благосъстояние на децата;
 • Разширяване на обхвата на услугите свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години и техните семейства;
 • Подобрена училищна готовност на децата от семействата с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години.

Основните целеви групи на проекта са:

 • Семейства с деца от 0 до 7 години, включително с увреждания;
 • Деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства;
 • Деца от 0 до 7 години, включително с увреждания , настанени в специализирани институции и техните семейства;
 • Деца и възрастни в риск.

 1. Ръководител на Центъра – 1 бр.

Вид правоотношение: трудово

Заетост: 8 часов работен ден

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

 • да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър в сферата на социални, стопански или правни науки;
 • да имат професионален опит поне 2 години на управленска позиция;
 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравната грижа за деца и предучилищната подготовка;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават спецификата на работата с различни уязвими групи;
 • да имат опит в управлението и изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз;
 • да имат опит в управлението на персонал;
 • да имат опит в работа с отчетни и нормативни документи.

2. Профил на длъжността:

 • Ръководи и отговаря за организирането, разпределянето , координирането и контролирането на всички дейности в Центъра;
 • Спазва всички критерии, стандарти и процедури, защитавайки потребителите;
 • Представлява Центъра при установяване на връзки и поддържане на контакти;
 • Участва в изготвянето на индивидуален план за всеки потребител;
 • Обезпечава ежедневна подкрепа в среда близка до семейната, създава условия за социална интеграция на потребителите, за развитие и задоволяване на ежедневните им потребности, образователни, информационни и други потребности, за организиране на свободното време, като следи за прилагане на индивидуален подход;
 • Обезпечава предоставянето на сигурна и безопасна среда и условия за развитие на потребителите;
 • Планира работата си и работата на персонала;
 • Изготвя необходимите процедури и правилници за организиране работата в Центъра;
 • Осъществява контрол върху работата на персонала и функциониране на услугите;
 • Планира и организира комуникационния процес;
 • Подготвя кореспонденцията с всички заинтересовани страни;
 • Приема и съгласува отчетите за извършена работа на персонала, предоставящ услугите;
 • Извършва периодична проверка на документацията, отразяваща работата на Центъра;
 • Следи и контролира спазването на критериите и стандартите по предоставянето на социалната услуга;
 • Контролира изпълнението на проектните резултати;
 • Контролира изпълнението на проектните дейности в съответствие с план-графика;
 • Подържа добро ниво на професионална компетентност на служителите и подходящ психологически климат за потребителите и персонала;
 • Създава и поддържа социална онлайн мрежа, във връзка с дейността на Центъра, като ежеседмично актуализира информацията;
 • Популяризира дейността на Центъра;
 • Подпомага изготвянето на периодични междинни отчети за напредъка на проекта;
 • Изпълнява допълнителни задачи, възложени от ръководителя на проекта.
 • В случай на нередности или при съмнения за нередности, или измами на всяка фаза на проекта, докладва на Ръководителя на проекта.

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време – 8 часа дневно.

 1. Домакин – 1 бр.

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 480 часа за целия период на договора.

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

 • да е физическо лице;
 • да имат завършено средно образование - завършена IV степен на професионална квалификация - направление, ”Икономика” , ”Счетоводство”, „Управление на човешки ресурси” или друго с икономическа насоченост;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години;
 • да познават нормативната уредба в областта на трудовото и осигурително право,
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работата с отчетни документи;
 • да имат опит в управлението и изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз;
 • да имат опит в работа с отчетни и нормативни документи.

2. Профил на длъжността:

 • Отговаря за подготовката на трудово-правната документация по дейностите на проекта( необходимите регистри ,договори, болнични, отпуски);
 • Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, канцеларски материали и принадлежности;
 • Подава отчетна информация, справки и анализи към Ръководителя на проекта;
 • Организира входяща и изходяща поща;
 • Съдейства за административно обезпечаване дейността на екипите в Центъра;
 • Организира вътрешната документация на Центъра;
 • Отговаря за съхранение и поддържане на сградата и имуществото на Центъра;
 • Отговаря за спазването на безопасни и здравословни условия на труд;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време часово.

 1. Хигиенист

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 372 за целия период на договора.

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

 • да е физическо лице;
 • да имат завършено средно образование;
 • да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в тази област на работа;

2. Профил на длъжността:

 • Осигурява спокойна и приветлива обстановка в Центъра, чрез поддържане на добра и здравословна хигиена в помещенията и санитарните възли;
 • Изпълнява и други възложени задачи от ръководителя ,свързани с дейностите по проекта.

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност 12 месеца от датата на подписване. Работно време часово

 1. Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересуваните кандидати следва да подадат документи за кандидатстване в срок до 17.00 ч. на 20.12.2021 г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Средец на адрес: пл. „България“ № 8, всеки работен ден (понеделник – петък) от 9.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

 1. Етапи на подбора:

Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва на два етапа:

 1. Първи етап: Подбор по документи.

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец на 22. 12. 2021 г.

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

2.Втори етап: Провеждане на структурирано интервю с допуснатите кандидати

Чрез структурираното интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца с увреждания, осигуряване на грижа в среда, близка до семейната и взаимодействие с близки и роднини на децата с увреждания и личните качества.

Оценяване и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Средец.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, съгласно Кодекса на труда с продължителност до 12 месеца от датата на подписване на договора.

 1. Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

- заявление (по образец) ;

- автобиография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит (по образец);

- копие от документи за придобита образователна степен /диплома/, квалификация, сертификати;

- копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

- /свидетелство за съдимост и медицинско се подават само от одобрените кандидати за сключване на договор/.

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти документи.

 1. Място за изпълнение на длъжността:

Общностен център за деца и семейства – гр. Средец, ул. „Гочо Кънев” № 11 и мобилна работа в населените места на общината

Кмет на Община Средец:/п/

Инж. Иван Жабов

Ресурси
Споделяне: