Общинска администрация Средец / Република България

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ГР. СРЕДЕЦ

Община Средец отправя покана към всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица за участие в общественото обсъждане на предварителен проект на Генерален план за организация на движението на град Средец.

Дискусията ще се проведе на 15.01.2024 г. от 13:00 ч. в зала №1 на Община Средец.

Изготвеният проект е на разположение на заинтересованите страни в сградата на общинска администрация – Средец, ет. 3, стая № 311, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч., в периода от 14.12. 2023 г. до 12.01.2024 г., както и на интернет страницата на Община Средец: http:/sredets.bg.

Предложения, становища и мнения по предварителния проект се приемат до 12.01.2024 г. в деловодството на Община Средец и на e-mail: [email protected], както и по време на общественото обсъждане.

След проведената дискусия и поставените основни въпроси ще бъдат очертани възможните решения и ще бъде изготвен окончателния вариант на Генерален план за организация на движението на град Средец.

Общественото обсъждане се организира на основание чл. 26 (2) от Закона за нормативните актове.

Ресурси
Споделяне: