Общинска администрация Средец / Република България

Покана за публично обсъждане на „Отчет на изпълнението на бюджета за 2021г” на Община Средец

На основание чл.140,ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Средец, Председателят на Общински съвет Средец организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Средец за 2021 година.

Г-н Динко Цъцаров отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе в зала №1 на община Средец на 17.06.2022г в 17.00ч.

С материалите по общественото обсъждане можете да се запознаете в стая № 411 на Община Средец или на електронен адрес www.sredets.bg.

Вашите мнения,препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес [email protected]

За допълнителна информация , справки и въпроси – на телефон 05551 7714

Приложени документи:

1.Доклад за изпълнението на Бюджета , СЕС за 2021г

2.Приложения към отчета в т.ч. капиталова програма.

3.Презентация на отчет 2021г.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

Ресурси
Споделяне: