Общинска администрация Средец / Република България

Протокол от заседание на ОбщКБДП Средец

Днес, 21.05.2024 г., се проведе редовно присъствено заседание на ОбщКБДП Средец.

На заседанието присъстваха/взеха участие :

1. инж. Живко Гърков – заместник кмет на Община Средец;

2. Даниел Чолаков – общински съветник;

3. инж. Яна Кирязова – Директор дирекция УТСБКС;

4. Нейко Георгиев – главен специалист РПС – гр.Средец;

5. Елена Бошева – счетоводител дирекция ФСДЧР;

6. инсп. Павел Палов – „Пътен контрол“ РУП гр. Средец;

7. инж. Божидар Камалиев – директор ОП „ОБЧ“;

8. Алекси Шидеров – ст. сътрудник „Охрана“;

9. Румен Троев – гл. специалист в Община Средец;

10. Мими Николова – медицински фелдшер;

11. Сергей Стоилов – директор на дирекция ОЗСДКИМС;

12. гл. инсп. инж. Янко Тодоров –началник РСПБЗН гр. Средец.

НАЧАЛО: 10:30 ч.

Председател на ОбщКБДП Средец, обяви наличието на кворум, откри заседанието и представи дневния ред със следните точки:

1/ Представяне на темите и материалите към дневния ред

2/ Разглеждане на постъпили заявления от граждани.

ПО ТОЧКА 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД

Докладва: Председател на ОбщКБДП

Докладващият представи следната информация:

1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани.
2. Предоставяне на материали.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

  1. Приема дневния ред на заседанието.

ПО ТОЧКА 2

ДИСКУСИЯ И СПИСЪК С ВЗЕТИ КОНКРЕТНИ РЕШЕНИЯ

Докладват: членовете на ОбщКБДП

Изказвания на членове на ОбщКБДП:

Изчетено бе и Заявление с вх. № 94-00-1463/16.04.2024 г. от Пламена Илиева - Иванова.

Инж. Живко Гърков: с Решение № 2423 от 29.02.2024 г. на Върховния административен съд се отменят предходните и заключителни разпоредби, а именно чл. 11, ал. 1,2 и 3 от Наредба № РД 02-20-10 от 05.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху пътното платно за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта. С оглед спазване на съдебното решение община Средец не може да постави скоросто-огрничители в с. Драчево.

Изчетени бяха и трите заявления от кметовете на с. Суходол, с. Орлинци и с. Зорница, които желаят в селата да бъдат поставени липсващите пътни знаци.

Инж. Божидар Камалиев: Общинско предприятие „ОБЧ“ е освежило маркировката на пешеходните пътеки и в селата, но липсват знаци, които да монтираме. Тъй като проблема е сериозен, предлагам всеки кмет/кметски наместник да направи оглед и списък с необходимите знаци за да се направи обща поръчка.

Инж. Живко Гърков: предлагам комисията да вземе решение и да бъдат поставени 3 бр. знаци В 18, с допустима максимална маса 10 т. на посочените три участъка.

Алекси Шидеров: в град Средец също трябва да бъде направен обход и да се опишат липсващите знаци.

Инж. Живко Гърков: Съгласен съм . Комисията да вземе решение, с което да бъдат запознати кметовете и кметските наместници на селата.

Алекси Шидеров: вчера, след оглед от служители на общински ред и сигурност е констатирано, че липсва знак „Влизането забранено“ на входа на градския парк.

инж. Божидар Камалиев: поставени бяха саксии, които да възпрепятстват водачите. Знаци също бяха поставени на няколко места.

Даниел Чолаков: поставянето на камери би улеснило работата на КАТ и Общински ред.

инж. Живко Гърков: предлагам като решение поставянето на 2 бр. знак „Влизането забранено“ от двете страни на стадиона и препоръка за поставяне на камери.

инсп. Павел Палов: смятам, че пешеходните пътеки в гр. Средец трябва да бъдат обходени, заедно с представители от общинска администрация и да се даде становище за наличните такива, регламентирано ли е изграждането им и какво е тяхното състояние.

инж. Яна Кирязова: представител на дирекция „Устройство на територията“ може да бъде включен, както и представител на Обществен ред.

инж. Живко Гърков: Да вземем тогава конкретно решение да бъде създадена комисия, която да извърши нужните проверки и в срок до 15.07. 2024 г. да бъде изготвен протокол за дейността.

инж. Янко Тодоров: съгласен съм с решението.

Изчетено бе и предложение на ФСМП гр. Средец с вх. № 35-00-10/09.02.2024 г.

инж. Живко Гърков: забелязвам, че в предложението не са включени само въпроси, касаещи пътната безопасност. Предлагам комисията да вземе решение, с което да бъдат изградени 2 бр. паркоместа и поставяне на знак „Паркирането забранено“.

Инж. Яна Кирязова: в с. Факия трябва да бъде монтирана автоспирка и съм приготвила два варианта за местоположението й. Първия вариант е посочен с черно на скицата, а втория в червено. Моля да се запознаете с нея.

Инж. Божидар Камалиев: Спирката посочена в червен цвят е точно на мястото, където в момента изчакват жителите на селото. Според мен това е най-удобното място.

Инж. Янко Тодоров: след като жителите изчакват там, автобусите, които обслужват селото нямат проблем с местонахождението, смятам, че е редно да го запазим.

Инж. Живко Гърков: предлагам комисията да вземе решение автоспирката на с. Факия да бъде ситуирана на посочената в червен цвят спирка на скицата.

Нейко Георгиев: аз също мисля, че посочената в червен цвят спирка не би причинила затруднение на движението и е удачно да бъде запазена на това място.

Инж. Яна Кирязова: в деловодството на община Средец има входирана докладна от жители на с. Дебелт с искане за нова спирка до ДГ „Дъга“

Румен Троев: трябва да бъде разгледан плана на с. Дебелт, за да се вземе правилно решение.

Даниел Чолаков: След като вече имаме сформирана комисия, която да обходи гр. Средец относно пешеходните пътеки, предлагам същата комисия да посети с. Дебелт и на място да вземе решение за ситуирането на новата спирка. Срока 15.07.2024 г. да бъде запазен.

Инж. Живко Гърков: Предлагам да бъдат изградени 2 броя инвалидни места на ул. „Васил Коларов“ в района на аптека „Лили“.

Инж. Божидар Камалиев: там е препоръчително да бъдат изградени, за да се улесни достъпа на хора с увреждания до аптеката и санитарния магазин.

Инж. Живко Гърков изчете заявление с вх. № 94-00-1902/16.05.2024 г. от Борислав Борисов.

Инж. Живко Гърков: обособяването на 4 броя парко места ще предизвика прецедент в града ни. При постъпили други искания от граждани ще бъде ограничено безпрепятственото движение на пешеходци по тротоарите.

Румен Троев: Съгласен съм. Паркирането, престоя и домуването на личните МПС на гражданите е редно да бъде в границите на имота.

Даниел Чолаков: аз също съм съгласен с думите на инж. Гърков.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Решение

За сведение/за изпълнение

Отговорник

Срок

Поставяне на пътен знак В 18 с номинална стойност 10 т. на кръстовището път BGS2050 с републикански път III-795, на кръстовището път BGS2050 и път III-539, както и при кръстовището на BGS2050 с път II-53.

за изпълнение

ОП „ОБЧ“

30 дни

Да бъде сформирана комисия, която да обходи гр. Средец и с. Дебелт

За сведение и изпълнение

Инж. Живко Гърков, инж. Яна Кирязова

15.07.2024 г.

Да бъдат поставени 2 бр. знак В1 отляво и дясно на входа на градския парк

за изпълнение

ОП „ОБЧ“

30 дни

Изграждане на 2 бр. паркоместа и поставяне на знак В27 на ул. „Софроний Врачански“ в района на ФСМП

за изпълнение

ОП „ОБЧ“

30 дни

Монтиране на автоспирка в с. Факия на посеченото в червен цвят място на скицата

за изпълнение

ОП „ОБЧ“

30 дни

Председателят на ОбщКБДП закри заседанието в 12:25 ч.

КРАЙ: 12:25 ч.

…………………………………..

инж. Живко Гърков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбщКБДП

……………………………………

Ангелина Сидерова

СЕКРЕТАР НА ОбщКБДП

Споделяне: