Общинска администрация Средец / Република България

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап

в процедура по подбор по Проект BG05SFPR002-2.003-0109-C01 „Бъдеще за децата на Община Средец“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“

Днес, 25.09.2023 г., Комисия, назначена със заповед № 826/21.09.2023 г. на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжностите – ръководител МПОР по СЦ 3, социален работник по СЦ 2 и СЦ 3, педагог по СЦ 3, психолог по СЦ 3, медицински специалист по СЦ 2, специалист социални дейности и програми за превенция по СЦ 2 и СЦ 3 и специалист социални дейности - медиатор по СЦ 2 се събра и разгледа постъпилите заявления и реши да допусне/не допусне до втори етап на подбора следните кандидати:

 1. Допуснати кандидати за длъжност ръководител МПОР по СЦ 3

Име, презиме, фамилия

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Желязко Василев Айрянов

Да

Да

Няма

26.09.2023 г. от 10:15 часа

 1. Недопуснати кандидати за длъжност ръководител МПОР СЦ 3:

Няма

 1. Допуснати кандидати за длъжност социален работник по СЦ 2

Име, презиме, фамилия

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Катя Велчева Станкова

Да

Да

Няма

26.09.2023 г. от 10:00 часа

Пламена Анева Илиева-Иванова

Да

Да

Няма

26.09.2023 г. от 10:30 часа

 1. Недопуснати кандидати за длъжност социален работник по СЦ 2:

Няма

 1. Допуснати кандидати за длъжност социален работник по СЦ 3

Име, презиме, фамилия

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Катя Велчева Станкова

Да

Да

Няма

26.09.2023 г. от 10:00 часа

Пламена Анева Илиева-Иванова

Да

Да

Няма

26.09.2023 г. от 10:30 часа

 1. Недопуснати кандидати за длъжност социален работник по СЦ 3:

Няма

 1. Допуснати кандидати за длъжност педагог по СЦ 3

Име, презиме, фамилия

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Евдокия Георгиева Вълчева

Да

Да

Няма

26.09.2023 г. от 10:45 часа

 1. Недопуснати кандидати за длъжност педагог по СЦ 3:

Няма

 1. Допуснати кандидати за длъжност психолог по СЦ 3

Име, презиме, фамилия

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Мартина Петева Колеолова

Да

Да

Няма

26.09.2023 г. от 11:00 часа

 1. Недопуснати кандидати за длъжност психолог по СЦ 3:

Няма

 1. Допуснати кандидати за длъжност медицински специалист по СЦ 2

Име, презиме, фамилия

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Лалка Никова Бойчева

Да

Да

Няма

26.09.2023 г. от 11:15 часа

 1. Недопуснати кандидати за длъжност медицински специалист по СЦ 2:

Няма

 1. Допуснати кандидати за длъжност специалист социални дейности и програми за превенция по СЦ 2

Име, презиме, фамилия

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Галина Иванова Иванова

Да

Да

Няма

26.09.2023 г. от 11:30 часа

 1. Недопуснати кандидати за длъжност специалист социални дейности и програми за превенция по СЦ 2:

Няма

 1. Допуснати кандидати за длъжност специалист социални дейности и програми за превенция по СЦ 3

Име, презиме, фамилия

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Галина Иванова Иванова

Да

Да

Няма

26.09.2023 г. от 11:30 часа

 1. Недопуснати кандидати за длъжност специалист социални дейности и програми за превенция по СЦ 3:

Няма

 1. Допуснати кандидати за длъжност специалист социални дейности - медиатор по СЦ 2

Име, презиме, фамилия

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Десислава Желязкова Стоянова

Да

Да

Няма

26.09.2023 г. от 11:45 часа

 1. Недопуснати кандидати за длъжност специалист социални дейности - медиатор по СЦ 2:

Няма

Допуснатият кандидат до втори етап на подбора, следва да се яви в указания ден и час за провеждането на интервю в Община Средец, партерен етаж, зала № 1.

Споделяне: