Общинска администрация Средец / Република България

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С05, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Днес, 12. 05. 2022 г., Комисия, назначена със заповед № 273/10. 05. 2022 г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжности по трудов договор в Екип за управление на проекта и управление и функциониране на услугите на Общностен център, проведе интервюта с допуснатите на първи етап кандидати и постави оценки, съобразно изискванията и регламентираните оценъчни карти. Максимално допустимите точки за класиране на кандидатите са 100 , а минимално изискуемите – 80. Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването Комисията обявява следните резултати:

1. Услуга „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“

Длъжност

Име , презиме и фамилия на кандидата

Брой точки /ср.аритметично/

1

Медицинска сестра

Лалка Никова Бойчева

100

2. Услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“

Длъжност

Име , презиме и фамилия на кандидата

Брой точки

/ср.аритметично/

1

Медиатор

Катя Велчева Станкова

100

На основание на оценяването, комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключен договори с класираните кандидати за :

Медицинска сестра – Лалка Никова Бойчева

Медиатор - Катя Велчева Станкова

Председател: /п/

Членове: /п/

1

Споделяне: