Общинска администрация Средец / Република България

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С05, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Днес, 22. 06. 2022 г., Комисия, назначена със заповед № 273/10. 05. 2022 г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжности по трудов договор в Екип за управление на проекта и управление и функциониране на услугите на Общностен център, проведе интервюта с допуснатите на първи етап кандидати и постави оценки, съобразно изискванията и регламентираните оценъчни карти. Максимално допустимите точки за класиране на кандидатите са 100 , а минимално изискуемите – 80. Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването Комисията обявява следните резултати:

1. УСЛУГА "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище"

Длъжност

Име , презиме и фамилия на кандидата

Брой точки /ср.аритметично/

1

Педагог

Светла Кралева Гюрова

98,3

На основание на оценяването, комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключен договори с класираните кандидати за :

Педагог – Светла Кралева Гюрова

Председател: /п/

Членове: 1. /п/

2. /п/

Споделяне: