Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

УТВЪРЖДАВАМ:

ИНЖ. БОЖИДАР ИВАНОВ КАМАЛИЕВ

ДИРЕКТОР НА ОП ”ОБЧ

ПРОТОКОЛ № 1

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР

Днес 07.09.2021г. се проведе заседание на комисията за подбор за осигуряване на заетост за длъжността „отговорник спомагателни дейности“ в състав:

Председател: Стоянка Господинова – зам.Директор

Членове: 1. Зюмбюла Маринова - координатор ОП РЧР.

2. Маргарита Стойчева – Директор дирекция ИРЗГ и УЕПП

3. Гергана Касабова – експерт ЧР

Заседанието премина при следния дневен ред:

  1. Запознаване на комисията с Процедурата за извършване на подбор за осигуряване на заетост.
  2. Запознаване на комисията персонално с комплект документи на всеки кандидат, според изискванията за приложени документи.
  3. Изготвяне на списъци на лицата допуснати до събеседване и приложени към протокола.

По т. 1

Председателят запозна комисията с правилата на работа в съответствие с Процедурата за извършване на подбор за осигуряване на заетост по проекта.

По т. 2

Комисията разгледа досиетата на 2 /двама/ кандидати и установи:

  • съответствие на приложените документи в 2 /два/ комплекта документи;

Комисията установи, че няма лица подали непълен комплект документи.

По т. 3

Комисията установи съответствие на приложените документи в 2 /два/ от подадените комплекти документи и изготви списък на лицата допуснати до събеседване:

За длъжността „ отговорник спомагателни дейности

Допуснати кандидати до събеседване:

  1. Весела Тошкова Петрова
  2. Веселина Иванова Тодорова

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР:……………………..

СТОЯНКА ГОСПОДИНОВА – зам.директор

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M9OP001-2.018-0006- С01, „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г. , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Споделяне: