Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

УТВЪРЖДАВАМ:

ИНЖ. БОЖИДАР ИВАНОВ КАМАЛИЕВ

ДИРЕКТОР НА ОП “ОБЧ

ПРОТОКОЛ № 2

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР

Днес 08.09.2021г. се проведе заседание на комисията за подбор за осигуряване на заетост за длъжността „ отговорник спомагателни дейности “ в ОП “Озеленяване, благоустройство и чистота”, град Средец по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в Община Средец“ в състав:

Председател: Стоянка Господинова – зам.директор

Членове: 1. Зюмбюла Маринова - координатор ОП РЧР.

2. Маргарита Стойчева – Директор дирекция ИРЗГ и УЕПП

3. Гергана Касабова – експертЧР

Заседанието премина при следния дневен ред:

  1. Провеждане на събеседване с кандидатите.
  2. Изготвяне на списък на класираните кандидати.

По т. 1

Проведено бе събеседване с допуснатите кандидати. По време на събеседването комисията зададе на кандидатите въпроси, даващи възможност да се прецени степен на мотивираност за заемане на длъжността, умения за работа в екип и др.

Въз основа на дадените отговори членовете на комисията поставиха на кандидатите индивидуални оценки във „Формуляр за индивидуална оценка“.

Общ резултат от проведеното събеседване:

За длъжността „ отговорник спомагателни дейности“

Допуснати кандидати до събеседване:

  1. Весела Тошкова Петрова – 80т.
  2. Веселина Иванова Тодорова - 78 т.
Споделяне: