Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокола отразяващ резултатите от процедура за подбор за включване в заетост за длъжността „ Отговорник спомагателни дейности “ в ОП “Озеленяване, благоустройство и чистота”, град Средец по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в Община Средец“.

Въз основа на оценката от проведеният подбор, комисията класира кандидатите с получени резултати в следния ред:

За длъжността „Отговорник спомагателни дейности “

  1. Весела Тошкова Петрова - 80 т.
  2. Веселина Иванова Тодорова - 78 т.

Въз основа на проведеният подбор, комисията

РЕШИ:

Въз основа на резултатите, комисията предлага на Директора на ОП“Озеленяване, благоустройство и чистота” да бъде сключен трудов договор за заемане на длъжността

„Отговорник спомагателни дейности“ с класираният кандидат № 1 .

1. Весела Тошкова Петрова - 80 т.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР

СТОЯНКА ГОСПОДИНОВА

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка.

Споделяне: