Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА

“ПРИЕМНА ГРИЖА”

по

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Въз основа на събрани документи, Комисията разгледа и оцени кандидатите по определените критерии и реши:

ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ:

  1. Галя Илиева Георгиева

Посоченият кандидат да се яви на интервю на 07.10.2021г. от 11:30 ч. в Младежки културен център, гр. Бургас, ул. „Гладстон“ № 39, (стая на ОЕПГ)

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ НЯМА:

Председател на Комисията/п/

Тюляй Пъйкова– Началник областен екип по приемна грижа на проект „ Приеми ме 2015”.

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Споделяне: