Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Община Средец изпълнява проект BG05M9OP001-6.002-0037-C01 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява от 01.03.2021г. и е със срок от 13 месеца.

Проекта предоставя дейности в две направления:

НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност Патронажна грижа, която осигурява подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда;

и НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, която оказва подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Проекта обслужва лицата от следните целеви групи:

- хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19; лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

До настоящия момент Дейност Патронажна грижа предоставя почасови услуги като здравна грижа, рехабилитация, психологическа подкрепа, консултиране, информиране и оказва подкрепа на 52 лица от целевата група.

Подкрепата, която се оказва по НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности се изразява в почистване и дезинфекция на сградния фонд от назначените 12 души помощен персонал за всички СУ ДДД, намиращи се на територията на Община Средец, а именно: Център за обществена подкрепа, Дом за стари хора, Дневен център за деца с увреждания, ЦНСТДБУ 1, ЦНСТДБУ 2, ЦНСТДБУ 3, ДПЛУИ с. Факия и Кризисен център за деца преживели насилие.

Споделяне: