Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец.

Конкурсната комисия, определена със 3аповед № 776/17.11.2021 г. на Кмета на Община Средец реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

  • Александър Тодоров Павлов
  • Дарина Славова Славчева
  • Румен Иванов Троев

Допуснатите до конкурс кандидати, да се явят за решаването на тест на 08.12.2021 год. от 9.30 часа в сградата на Община Средец, партерен етаж, зала №1.

Председател на конкурсната комисия: п

Николина Дамбулова зам.-кмет

25.11.2021г.

Споделяне: