Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа и допуснати до интервю, по проект – BG05M9OP001-6.002-0037
«Патронажна грижа в община Средец»

за НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности:

позиция Хигиенист
1. Марина Веселинова Димитрова
2. Пенка Алексиева Велева

Интервюто с допуснатите кандидати за длъжността Хигиенист ще се проведе на 10.12.2021г. от 10,00 часа в сградата на Община Средец, етаж партерен, Зала № 1.

Споделяне: