Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Списък на класираните кандидати след проведено интервю

по проект – BG05M9OP001-6.002-0037

«Патронажна грижа в община Средец»

за НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности:

позиция Хигиенист

  1. Пенка Алексиева Велева – 60 т.
  2. Марина Веселинова Димитрова – 59т.

Трудов договор, за позиция хигиенист ще бъде сключен с лицето под №1. Моля, горепосоченото лице да представи медицинско за работа, свидетелство за съдимост, извлечение на банкова сметка и трудова книжка. Лицето класирано за позиция хигиенист е необходимо да има актуална здравна книжка.

Споделяне: