Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

Във връзка с поети ангажименти по осъществяване на 6 месечна проверка за продължаваща принадлежност на обслужваните потребители, съгласно Договор № BG05FMOP001-5.001-0189 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Средец“, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Община Средец уведомява потребителите на услугата „Топъл обяд”, че след извършена проверка и получен отговор от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас, поради висок доход /над 369,00лв./ отпадат следните потребители, считано от 10.12.2021 год.:

  1. Донка Дафинова Иванова
  2. Величка Маркова Найденова
  3. Донка Проданова Тонева

До запълване капацитета на услугата „Топъл обяд“ с максималния брой потребители /70/, договори за предоставяне на услугата ще се сключат с всички кандидати, които отговарят на критериите и изискванията за ползване на услугата и попадат в определените целеви групи от „Списък с чакащи потребители“, а именно:

1. Тодор Красимиров Георгиев

2. Георги Стоянов Десполов

3. Янка Георгиева Атанасова

Споделяне: