Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С05, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Днес, 22. 12. 2021 г., Комисия, назначена със заповед № 885/22. 12. 2021 г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжности на трудов договор в Общностен център, се събра и разгледа постъпилите заявления и реши да допусне/ не допусне до втори етап на подбора следните кандидати:

1.УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ

  1. 1. Допуснати кандидати за длъжност Ръководител на Центъра

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Таня Николаева Николова- Гюзелова

да

да

не

29. 12. 2021

11. 00 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Ръководител на Центъра: няма

1. 2. Хигиенист

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Каралайн Костова Йорданова

да

да

не

29. 12. 2021

11. 10 часа

Тонка Ангелова Иванова

да

да

не

29.12.2021

11. 20 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Хигиенист: няма

2. УСЛУГА „ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“

    1. Допуснати кандидати за длъжност: Специален педагог

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Маргарита Петкова Георгиева

да

да

не

29.12.2021

11. 30 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Специален педагог: няма

3.УСЛУГА„РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА“

3.1. Допуснати кандидати за длъжност Социален работник

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Таня Николова Тодорова

да

да

не

29.12.2021

11. 40 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Социален работник: няма

3.2. Допуснати кандидати за длъжност : Логопед

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Милена Петрова Тотева

да

да

не

29.12.2021

11. 50 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Логопед: няма

3. 3. Допуснати кандидати за длъжност: Рехабилитатор

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Мария Христова Бойчева

да

да

не

29.12.2021

12. 00 часа

Камелия Иванова Стайкова

да

да

не

29.12.2021

12. 10 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Рехабилитатор: няма

3. 4. Допуснати кандидати за длъжност: Психолог

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Росица Петкова Пейчева

да

да

не

29.12.2021

12. 20 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Психолог: няма

3.5. Допуснати кандидати за длъжност: Медиатор/ родител-експерт от опит

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Лиляна Стоянова Димитрова

да

да

не

29.12.2021

12. 30 часа

Катя Велчева Станкова

да

да

не

29.12.2021

12. 40 часа

Донка Иванова Качулкова

да

да

не

29.12.2021

12. 50 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Медиатор/ родител експерт от опит: няма

4. УСЛУГА „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНА ДЕТСКА КОНСУЛТАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА“

4.1. Допуснати кандидати за длъжност : Медиатор

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Катя Велчева Станкова

да

да

не

29.12.2021

12. 40 часа

Донка Иванова Качулкова

да

да

не

29.12.2021

12. 50 часа

3.4. Недопуснати кандидати за длъжността Медиатор: няма

5. Услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“

5. 1. Допуснати кандидати за длъжност: Психолог

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Росица Петкова Пейчева

да

да

не

29.12.2021

12. 20 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Психолог: няма

5.2. Допуснати кандидати за длъжност Социален работник

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Калинка Михова Цанева

да

да

не

29.12.2021

13. 00 часа

Станислава Иванова Николова

да

да

не

29.12.2021

13. 10 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Социален работник:

5.3. Допуснати кандидати за длъжност Медиатор

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Тонка Ангелова Иванова

да

да

не

29.12.2021

11. 20 часа

Иванка Костадинова Стойчева

да

да

не

29.12.2021

13.20 часа

Каралайн Костова Йорданова

да

да

не

29.12.2021

11. 10 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Медиатор: няма

Допуснатите кандидати до втори етап на подбора следва да се явят в указаните за всеки от тях ден и час за провеждането на интервю в Община Средец, зала № 202, ет. 2.

Споделяне: