Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота”

гр. Средец

Конкурсната комисия, определена със 3аповед № 37/18.01.2022г. на Кмета на Община Средец реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

  • Божидар Иванов Камалиев

Посочените кандидати трябва да представят разработената писмена концепция за развитието на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота”. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и позицията, за която се кандидатства в срок до 16.00ч. на 02.02.2022г. в Общинска администрация на Община Средец, гр.Средец, пл."България”№8, /деловодство /- партерен етаж.

Устната защита на концепцията ще се проведе на 08.02.2022 год. от 13.30 ч. в сградата на Община Средец, зала № 2, ет.2, а интервюто на 08.02.2022 год. от 15.00 ч. в сградата на Община Средец, зала № 2, ет.2

Допуснатите кандидати да бъдат уведомени писмено.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на конкурса.

Председател на конкурсната комисия: п

Николина Дамбулова

21.01.2022г.

Споделяне: