Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с въвеждане в експлоатация, тестване и настройки на система за автоматизация и управление на уличното осветление, и за мониторинг на потреблението на електрическа енергия в гр. Средец, Ви уведомяваме, че до 11.02.2022 г. ще се налага частично включване на избрани трафопостове и улични осветления, свързани към тях.

Включването ще се извършва за кратки периоди от време през светлата част от денонощието.

Споделяне: