Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С05, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Днес, 23. 02. 2022 г., Комисия, назначена със заповед № 885/22. 12. 2021 г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжности на трудов договор в Общностен център, се събра и разгледа постъпилите заявления и реши да допусне/ не допусне до втори етап на подбора следните кандидати:

1.УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ

  1. 1. Допуснати кандидати за длъжност ДОМАКИН

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Радка Димитрова Атанасова

да

да

не

28. 02. 2022

11. 00 часа

Деспа Илиева Модестева

да

да

не

28. 02. 2022

11. 10 часа

Янка Димитрова Гошева

да

да

Не

28. 02. 2022

11. 20 часа

Недопуснати кандидати за длъжността ДОМАКИН: няма

1. 2. Хигиенист

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Янка Димитрова Гошева

да

да

не

28. 02. 2022

11. 20 часа

Димитрина Великова Сунгова

да

да

не

28. 02. 2022

11. 30 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Хигиенист: няма

2. УСЛУГА „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНА ДЕТСКА КОНСУЛТАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА“

2.1. Допуснати кандидати за длъжност : Медицинска сестра

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Виделина Стоянова Великова

да

да

не

28. 02. 2022

11. 40 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Медицинска сестра : няма

3. Услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“

3.1. Допуснати кандидати за длъжност Медиатор

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Димитрина Великова Сунгова

да

да

не

28. 02. 2022

11. 30 часа

Катя Велчева Станкова

да

да

не

28. 02. 2022

11. 50 часа

Деспа Илиева Модестева

да

да

не

28. 02. 2022

11. 10 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Медиатор: няма

3.2. Допуснати кандидати за длъжност Медицинска сестра

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Мими Георгиева Николова

да

да

не

28. 02. 2022

12. 00 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Медицинска сестра : няма

3.3. Допуснати кандидати за длъжност Акушерка

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Мими Георгиева Николова

да

да

не

28. 02. 2022

12. 00 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Акушерка: няма

Допуснатите кандидати до втори етап на подбора следва да се явят в указаните за всеки от тях ден и час за провеждането на интервю в Община Средец, зала № 202, ет. 2.

Председател: /п/

…………………………………………………………..

Членове:

1/п/……………………………………………

2/п/…………………………………………………….

Споделяне: