Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Община Средец уведомява всички заинтересовани лица - собственици на животновъдни обекти на територията на общината, притежаващи пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, че могат да заявят желанието си да наемат пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, за срок от 5 до 10 години, считано от стопанската 2022/2023 г., като подадат заявление по образец до Кмета на Община Средец.

В разпределението на пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване, могат да участват само животновъди, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие", държавен поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Заявленията се входират в Общински център за услуги и информация на граждани на Община Средец /партер/, в срок от 01.03.2022 г. до 10.03.2022 г.

Ресурси
Споделяне: