Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Община Средец успешно изпълни проект BG05M9OP001-6.002-0037-C01 «Патронажна грижа в община Средец», процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът бе със срок 13 месеца и приключва на 10.03.2022г.

Проекта обслужваше лицата от следните целеви групи:

- хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19; лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Проект «Патронажна грижа в община Средец» предостави дейности в две направления:

НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност Патронажна грижа, която осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда;

НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, която оказва подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Услугите по НАПРАВЛЕНИЕ 1 - дейност Патронажна грижа обхванаха 53 лица – възрастни хора и лица с увреждания. На тях бяха предоставени почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, психологическа подкрепа и консултиране до 2 часа на ден в продължение на 12 месеца. За работата по проекта бе сформиран екип от рехабилитатор, медицински сестри, психолог и домашни помощници.

Подкрепата, която се оказа по НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности се изразяваше в почистване и дезинфекция на сградния фонд от назначените 12 лица помощен персонал за всички СУ ДДД, намиращи се на територията на Община Средец, а именно: Център за обществена подкрепа, Дом за стари хора, Дневен център за деца с увреждания, ЦНСТДБУ 1, ЦНСТДБУ 2, ЦНСТДБУ 3, ДПЛУИ с. Факия и Кризисен център за деца преживели насилие.

Резултатите, които се постигнаха с изпълнението на проект «Патронажна грижа в община Средец» са:

  • 106 подкрепени участници, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 със запазена заетост;
  • 256 подкрепени участници, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19.
Споделяне: