Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

От 15.12.2022 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Загорци община Средец стартира проект по КП 33.21-2022 „Знаем, учим и пътешестваме“ по Приоритет1: Реализиране на форми на взаимодействие между деца и ученици от различен етнически произход за придобиване на социокултурна компетентност и осигуряване на процес на ефективна социализация на ЦОИДУЕМ.

Срокът на изпълнение е 10 месеца, бюджетът:32295,93 лева.

Партньор по проекта е ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Вресово, общ. Руен

Основната цел на проект "Знаем, учим и пътешестваме" е постигане на взаимодействие между деца, учители и родители от различен етнически произход за развитие на социокултурна компетентност и ефективна социализация.

Настоящият проект „Знаем, учим и пътешестваме” цели да се създадат условия за интегриране на учениците от ромски произход към образователната система и живота на общността, изграждане на толерантна и приобщаваща среда за тяхното личностно и физическо развитие и бъдеща реализация. Проектното предложение в Дейност 3, 4 и 5 е насочено към представители на малцинствените групи в Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Загорци, община Средец и Основно училище „Д–р Петър Берон“ с. Вресово, общ. Руен за които българският език не е майчин и които изпитват затруднение в усвояването на учебния материал. Ще работят по два клуба в двете училища –в с. Загорци и с. Вресово- „Истории край огнището“ и „ИТ за всеки“, в Дейност 6 Академия за активни родители ще се обучават родителите за да се променят нагласите и възгледите им към образованието като ценност, в Дейност7 Успешни учители - Учителите ще придобият умения и компетентности за работа в интеркултурна среда.

Целева група: 58 ученици, 18 учители, 40 родители и 4 от непедагогическия персонал

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.

Споделяне: