Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Списък

с оценените и класирани кандидати след провеждане на интервю в процедура за подбор на персонал за заемане на длъжността сътрудник социални дейности - 2 щатни бройки по проект № BG05SFPR002-2.002-0094-C01 „Укрепване на общинския капацитет в община Средец“, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

1. Димитър Сашев Стоилов – 9,00 точки

2. Красимира Димитрова Солакова – 8,33 точки

3. Богдана Стоянова Стоянова – 8,00 точки

4. Тонка Иванова Гюрова – 7,67 точки

5. Диана Жекова Божилова – 7,00 точки

6. Теодора Стоянова Савова – 6,00 точки

Трудови договори за позиция сътрудник социални дейности ще бъдат сключени с лицата от № 1 до № 2 вкл. Моля, горепосочените лица да представят медицинско за работа, свидетелство за съдимост, извлечение на банкова сметка и трудова книжка до 24.04.2023г.

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали, не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка

Споделяне: