Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С07

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Организира Обществените кампании, в изпълнение на проектните дейности, с цел промяна на обществените нагласи и привличане на заинтересовани страни за включването им в конкретни дейности и инициативи.

Организираните допълнителните дейности за интеграция на децата в групите са съгласно "Методическото ръководство за предоставяне на услугите ФРУУ и СКП“ и тематиката и насочеността на социалната работа / т. 13. 1 на стр. 83/.

Обществените кампании ще се проведат в Общностен център - Средец на:

1. 7. 09. 2023 г., начален час: 17.00 ч.;

2. 16. 09. 2023 г., начален час: 10.00 ч.;

3. 21. 09. 2023 г., начален час: 17.00 ч.

Кампаниите са финансирани по проект № BG05M9OP001-2.004-0038-С07 „БЪДЕЩЕ СЕГА; Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец“

Споделяне: