Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Списък на класирания кандидат след проведено интервю

по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

За длъжност Рехабилитатор:

  1. Иван Евгеньевич Филипов – 62 т.

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали, не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка.

Споделяне: