Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДИРЕКЦИЯ МПОС

Съобщава на гражданите от община Средец, че от 12.01.2024 г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси :

Данък върху недвижимите имоти, Такса битови отпадъци, Данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски в сроковете :

до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Плащането на местните данъци и такси се извършва :

  • В община Средец ,партерен етаж - каса МДТ,където може да се плати и чрез ПОС терминал ;
  • На касите на Easy Pay по ЕГН за ФЛ или ЕИК за фирма;
  • На касите в пощенските станции;
  • Онлайн плащане в сайта на община Средец - sredets.bg,

справки МДТ

  • Чрез банков превод по банкова сметка на община Средец.

За повече информация в сайта на община Средец-sredets.bg, услуги МДТ.

Приканваме всички данъкоплатци да плащат доброволно задълженията си в определените от закона срокове .

За невнесени данъци и такси от предходни години се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране от НАП и Съдебни изпълнители.

Споделяне: