Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА (ОУПО) СРЕДЕЦ ЗА ПИ 590.40.2, С. ПЪНЧЕВО, М. КАЛДЪРЪМА, ОБЩ. СРЕДЕЦ

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Петко Стойков Куртев съобщава на заинтересованите лица, че се организира обществено обсъждане на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община (ОУПО) Средец за ПИ 59015.40.2, с. Пънчево, м. Калдъръма, общ. Средец.

Общественото обсъждане ще се проведе на 07.05.2024г. от 1400 часа в Зала 1 в сградата на Общинска администрация на Община Средец.

Проекта е на разположение на заинтересованите лица в стая 110, етаж 1 в сградата на Общинска администрация с адрес: гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.2, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа, както и на интернет страницата на Община Средец: http:/sredets.bg.

Предложения, становища и мнения по проекта се приемат всеки работен ден до датата на провеждане на общественото обсъждане, както и по време на същото в деловодството на Община Средец и на e-mail: [email protected], както и по време на общественото обсъждане.

Петко Стойков Куртев

Ресурси
Споделяне: