Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Средец е постъпила информация съгласно „Изграждане на система от капково напояване за трайни насаждения от бадеми в ПИ с идентификатори 23604.49.8, 23604.49.10, 23604.49.11, 23604.49.13, 23604.50.8 и 23604.51.12 по КК, местност „Малкото сечище“.

Възложител: „Ай Ти Агро" ЕООД

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: