Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Средец е постъпила информация съгласно „Изграждане на предприятие за преработка на млечни продукти в ПИ с № 24712.61.2 по КККР, землище на с. Дюлево, м. „Калъчев мост“, община Средец“.

Възложител: ЕТ „АСО – Христо Нанев“

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: