Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Средец е постъпила информация съгласно „Изграждане на подстанция Cp.H/11OkV с мощност 25MW и фотоволтаична електроцентрала в имот с № 20273.61.189 по КК на с. Дебелт, местност „Арпа дере", община Средец“.

Възложител: „СЪН БС“ ООД

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: