Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Средец е постъпила информация съгласно „Разширение на производствената дейност чрез завишаване на количеството отпадъци с кодове 19 12 04 – пластмаса и каучук и 20 01 39 – пластмаси, добавяне на нов отпадък с код 12 01 05 – стърготини, стружки и изрезки от пластмаси и замяна на част от наличното оборудване в ПИ с № 24712.57.26 по КККР на с. Дюлево, местност „До село“, община Средец“.

Възложител: ЕТ „Бета Комерсиал – Страшимир Йорданов“

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: