Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение за проведена конференция по проект „Грижа в дома в община Средец“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

На 11.04.2024 год. в сградата на СУ „Асистентска подкрепа“ се проведе конференция по Проект BG05SFPR002-2.001-0170-C02 „Грижа в дома в община Средец“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.

На конференцията присъстваха г-жа Дамбулова – Зам. Кмет на Община Средец, г-жа Чобанова – Зам. Кмет на Община Средец, г-жа Тодорова – Секретар на Община Средец, г-жа Маргарита Стойчева - Директор на дирекция ИРЗГ и УЕПП, Директори и служители от социални услуги, представители на Община Средец.

Целта на събитието бе представяне на целите, дейностите и постигнатите резултати на проекта:

 Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата – 28 лица;

 Осигурено ефективно функциониране на услугата „Грижа в дома“;

 Предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 161 потребителя на територията на община Средец, при заложени 93 съгласно проектното предложение.

Съгласно сключено Допълнително споразумение срокът за реализация на проекта се удължава до 13.10.2024г. Общата стойност на проект „Грижа в дома в община Средец“ възлиза на 752 444, 87 лева. Проектът се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

image.png

Споделяне: