Общинска администрация Средец / Република България

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - СРЕДЕЦ

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Общински съвет гр. Средец, избрана с решение №886 / 20.09.2023 г. на Общински съвет – Средец публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

1. Кета Михайлова Желязкова

2. Димитрина Великова Сунгова

3. Росица Анева Атанасова

4. Галина Иванова Иванова

5. Златка Стоева Георгиева

6. Пенка Димитрова Стоянова

7. Минка Стоянова Овалова

8. Величка Пламенова Пенчева

9. Маргарита Минчева Добрева

10. Михаил Иванов Янакиев

11. Милка Атанасова Мандрова

Изслушването на допуснатите кандидати да се проведе на 08.01.2024 г. от 11.00 ч. в сградата на общинска администрация Средец ет.1, стая №106, заседателна зала на Общински съвет.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Средец становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Динко Цъцаров

Председател на Комисията

Ресурси
Споделяне: