Общинска администрация Средец / Република България

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - СРЕДЕЦ

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Общински съвет гр. Средец, избрана с решение №802 / 31.05.2023 г. на Общински съвет – Средец публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

1. Деспа Илиева Модестева

2. Димитър Георгиев Чечев

3. Мара Николова Бакалова

4. Катя Иванова Кузманова

Изслушването на допуснатите кандидати да се проведе на 28.08.2023г. от 15.30 ч. в сградата на общинска администрация Средец ет.1, стая №106, заседателна зала на Общински съвет.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Средец становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Даниел Чолаков

Председател на Комисията

Ресурси
Споделяне: