Общинска администрация Средец / Република България

Списък на допуснатите до събеседване в процедурата за подбор за позицията Сътрудник социални дейности по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Средец“

Списък на допуснатите до събеседване в процедурата за подбор за позицията Сътрудник социални дейности по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Средец“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0094-C01, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“.

ПРОТОКОЛ №1

Днес 19.04.2023 год. в 10.00 часа се проведе заседание на комисията за провеждане на процедура за подбор на персонал по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Средец“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0094-C01, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, назначена със Заповед № 304/18.04.2023г. на Кмета на община Средец в състав:

Председател – Петя Станева – главен счетоводител СДЗ.

Членове – 1. Райна Миларева – директор на ДСП - гр. Средец

2. Мария Вълканова – специалист, СДЗ

Председателят на комисията обяви входираните в срок от обявяването на процедура за подбор – 18.04.2023 год., 17.00 часа и вписани във входящ регистър документи от 6 кандидати за позицията Сътрудник социални дейности - 2 щатни бройки:

име, презиме, фамилия

Вх.№, дата

1

Богдана Стоянова Стоянова

№Б-94-00-4/10.04.2023г

2

Димитър Сашев Стоилов

№Д-94-00-19/10.04.2023г

3

Красимира Димитрова Солакова

№К-94-00-11/10.04.2023г

4

Диана Жекова Божилова

№Д94-00-21/18.04.2023г

5

Теодора Стоянова Савова

№Т-94-00-17/18.04.2023г

6

Тонка Иванова Гюрова

№Т-94-00-16/18.04.2023г

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите съгласно обявата:

 1. Заявление за участие /по образец/;
 2. Автобиография / CV/;
 3. Копие от документ за завършено образование;
 4. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер /по образец/;
 5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.

За всяко лице, депозирало документи за работа, комисията попълни Формуляр за подбор по документи от кандидатите (Приложение 1) установи следното:

 • Богдана Стоянова Стоянова е представила всички необходими документи, които удостоверяват изискванията, предвидени в обявлението за заемането на позицията;
 • Димитър Сашев Стоилов е представил всички необходими документи, които удостоверяват изискванията, предвидени в обявлението за заемането на позицията;
 • Красимира Димитрова Солакова е представила всички необходими документи, които удостоверяват изискванията, предвидени в обявлението за заемането на позицията;
 • Диана Жекова Божилова Солакова е представила всички необходими документи, които удостоверяват изискванията, предвидени в обявлението за заемането на позицията;
 • Теодора Стоянова Савова е представила всички необходими документи, които удостоверяват изискванията, предвидени в обявлението за заемането на позицията;
 • Тонка Иванова Гюрова е представила всички необходими документи, които удостоверяват изискванията, предвидени в обявлението за заемането на позицията.

Въз основа на информацията от предоставените документи от кандидатите, комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

Допуска до събеседване в процедурата за подбор за позицията Сътрудник социални дейности - 2 щатни бройки , следните кандидати записани по азбучен ред:

 • Богдана Стоянова Стоянова
 • Диана Жекова Божилова
 • Димитър Сашев Стоилов
 • Красимира Димитрова Солакова
 • Теодора Стоянова Савова
 • Тонка Иванова Гюрова

Допуснатите кандидати да се явят на интервю на 20.04.2023 г.от 10,00 часа в сградата на общинска администрация – Средец, зала 2, ет.2.

Председател – Петя Станева п

Членове – 1. Райна Миларева п

2. Мария Вълканова п

Споделяне: