Общинска администрация Средец / Република България

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 • Заявление за участие по образец - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит, или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;
 • Копие на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС (по образец);
 • Концепция за дейността и развитието на звено „Вътрешен одит” в Общинска администрация Средец, за период от три години, като първата година да е подробно разработена. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници, формат А4 поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността за която кандидатства. Всеки кандидат трябва да представи 3 броя екземпляри от концепцията.

Съдържание на концeпцията, както следва:

а) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането и организацията на дейността на звеното, пътищата за постигането им;

б) приложимост на идеите и вижданията за развитие на звеното;

в) етапи за реализация на концепцията.

 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 • Да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
 • Минимален ранг: III младши или професионален опит 4 години, от които да имат най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит;
 • Да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
 • Да са дееспособни лица;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
 • Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.

Име, презиме и фамилия

на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2

Основание за недопускане

Светла Владкова Живанкина-Георгиева

да

да

не

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Светла Владкова Живанкина-Георгиева – Вх.№ С94-00-11/16.02.2024г.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 06.03.2024 год. от 9:00 часа в сградата на Общинска администрация, гр.Средец, обл. Бургас, пл.„България “ № 8, етаж 2, зала № 2 за защита на писмената концепция на дейността и развитието на звено „Вътрешен одит” в Общинска администрация Средец, за период от три години.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 06.03.2024 год. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация, гр.Средец, обл. Бургас, пл.„България “ № 8, етаж 2, зала № 2 за провеждане на интервю.

Председател:

Николина Дамбулова – зам.- кмет …………………….

Споделяне: